نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایدئولوژی کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • ازی جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]
 • استعارة دستوری کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • التفهیم ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • انسجام کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]

ب

 • بایی جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]
 • بختیاری نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • بسامد پایه کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • بسامد سازة اوّل کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • بسامد سازة دوم کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]

پ

 • پیوستگی کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]

ت

 • تحلیل گفتمان انتقادی کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • تحولات زبان نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • تکیه نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]

ح

 • حالت جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]

د

 • دانش‌نامه ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • دیرش کاهش واکه‌ای کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]

ز

 • زبان فارسی معیار بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]

ش

 • شیوۀ تولید بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]

ص

 • صوت‌شناسی بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]

گ

 • گونهْ غالب واجی بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]

م

 • مترادف ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • متضاد ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]

ن

 • نقش معنایی جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]

و

 • واج‌نویسی نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • واژه‌های همانند ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]

ه

 • همخوان ملازی /G/ بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]