دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 236-1 
4. تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف

صفحه 110-85

10.22054/ls.2015.7285

زهره سادات ناصری؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ امین ناصری؛ ابراهیم محمدی