دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارجاع متقابل در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1396

10.22054/ls.2017.21743.1077

لاله مولائی


2. رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1396

10.22054/ls.2017.17347.1062

اسماعیل صفائی اصل؛ رضامراد صحرایی


3. کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1396

10.22054/ls.2017.20857.1072

مژگان همایون فر


4. بازنمایی شیوۀ آموزش حروف اضافه در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1396

10.22054/ls.2017.24317.1088

علی محمدیارلو


5. صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

10.22054/ls.2018.25601.1094

مریم رمضانخانی


6. توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

10.22054/ls.2019.36693.1139

عباس صفردوست؛ عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا


7. افعال مرکب حرف اضافه ای در زبان فارسی 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22054/ls.2019.5255.1019

سمیرا حسینی راد


8. منشأ زبان از دیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22054/ls.2019.37293.1150

قدرت جاودانی


10. کاربرد دستاوردهای حاصل از مطالعات رده شناختی زبان در تحلیل های صورت گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22054/ls.2019.17586.1064

مژگان همایون فر


11. بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) ....

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1397

10.22054/ls.2019.38440.1171

رضا محمدی؛ حسین بازوبندی


12. کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1398

10.22054/ls.2019.39586.1188

فاطمه بهرامی


13. استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژگان فارسی با ریشه‌ی عربی: مقایسه‌ی خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22054/ls.2019.31406.1114

زهرا علیمراد؛ امیرسعید مولودی؛ رقیه صلاحی


14. رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان عربی برپایه مولفه‌های درایر (1992)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.40194.1195

محمد دبیرمقدم؛ رضامراد صحرایی؛ ملهم الشاعر


15. ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.34787.1127

عبداله عزت دوست سه ساری؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری


16. تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.21914.1079

زری سعیدی؛ زهرا تهوری


17. رده شناسی ترتیب واژه ها در گویش بابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.43386.1232

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم


18. وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.10051

عادل رفیعی


19. تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی– فارسی و فارسی- تالشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.38745.1174

کیومرث خانبابازاده؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی تسلیمی


20. بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.37381.1151

رضا پیش‌قدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


21. انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.42628.1227

نیره جودی


23. هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.42325.1223

معصومه زارعی


24. بررسی مؤلفه‌های ترتیب واژه در زبان لری خرم‌آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.36877.1142

فاطمه آخوندی؛ مرضیه صناعتی


25. واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006)؛ رویکرد زبان‌شناسی حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.41291.1211

سید فرید خلیفه لو؛ حسین حلاج زاده بناب؛ سیدمجتبی حسینی


26. رده‌شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.38240.1168

روح الله مفیدی


27. ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.41687.1219

سمانه طریقت؛ مژگان رشتچی؛ رویا خوئی


28. دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.40891.1221

آزاده میرزائی


29. انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.42101.1222

مریم قیاسوند


30. تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.39662.1200

ام البنین خزایی؛ شجاع تفکری رضایی


31. همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.37417.1153

انیس معصومی؛ مائده سادات میرطلایی


32. یکسویگی استعاره‏های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.26879.1097

راحله گندمکار


33. بررسی تطبیقی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22054/ls.2019.39023.1179

طاهره ایشانی؛ زینب برزگری


34. تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

10.22054/ls.2019.43690.1237

نسا میهن پرست؛ ارسلان گلفام؛ حیات عامری


35. مضاعف سازی واژه بستی و خروج مفعول صریح بر اساس داده هائی از کردی جنوبی (کلهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22054/ls.2019.43529.1239

سارا احمدی؛ حبیب گوهری


36. تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22054/ls.2019.44652.1251

ندا بیگدلی؛ وحید صادقی


38. بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.45128.1255

الهام اسماعیل پور اقدم؛ مسعود دهقان


39. رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.44697.1253

زهره خوروش؛ احمدرضا لطفی


40. چنددستور شدگی فعل خواستن در زبان فارسی؛ مطالعه‌ای شناختی در چارچوب طرحواره‌های رخدادی بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.45842.1262

مرتضی دستلان


41. بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.43868.1241

محمود جعفری دهقی؛ مجتبی منشی زاده؛ فهیمه تسلی بخش


43. حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22054/ls.2020.42031.1220

الهه حسینی ماتک؛ احسان چنگیزی


44. بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.49010.1295

پونه عابدین؛ محمد دبیرمقدم


45. پیرامون (-ow) در کردی جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.49021.1296

حبیب گوهری؛ فروغ اسدی


46. استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.48112.1287

معصومه زارعی؛ شهلا رقیب دوست


47. بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در واژگان زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.43927.1242

زهرا نواب صفوی؛ محمد هادی فلاحی؛ محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی


48. تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.43542.1236

سهند الهامی خراسانی؛ کورش صفوی


49. بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.42456.1225

زهرا رمضانی


50. تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2019.42339.1224

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حسام امامی دانالو


51. انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2019.38507.1173

مهسا صادقی


52. معرفی چارچوب ارزیابی «کِم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2019.37248.1149

منیره شهباز


53. رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.31924.1116

سولماز محمودی


54. تحلیل گفتمان انتقادیِ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با تمرکز بر بُعدِ اجتماعی - فرهنگیِ گفتمان آزفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.31859.1115

فرامرز مژدکانلو


55. تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.46282.1269

عباسعلی آهنگر؛ محمد امیر مشهدی؛ سمیه دهمرده بهروز