نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بیکار

چکیده

در این پژوهش به بررسی فعل مرکب حرف اضافه‌ای و تفاوت این‌گونه افعال با فعل‌های دارای متمم یا مفعول حرف اضافه‌ای موسوم به افعال حرف اضافه‌دار پرداخته می‌شود. مهمترین مسئله چگونگی تشخیص این دو نوع فعل است. به همین منظور پس ازاستخراج 530 فعل مرکب حرف اضافه‌ای از فرهنگ دو جلدی سخن، بر اساس نوع فعل سبک آنها به گروه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند و سپس به پیروی از تحلیل وکر و هگمن (1985) و زلر (2001) در مورد افعال مرکب حرف اضافه‌ای در زبان‌های مختلف، به بررسی این‌گونه از افعال در زبان فارسی پرداخته شده است. از سوی دیگر، فعل مهمترین عامل در تعیین موضوع‌های موجود در یک جمله است . براساس پژوهش‌های فراوان انجام شده در این زمینه ترکیب اسم و صفت با فعل منجر به تشکیل گزاره‌های مرکب می‌شود و این امر تأثیر بسیاری بروی تعداد موضوع‌ها دارد. گروه حرف اضافه‌ای بعد از ترکیب شدن با فعل، گزاره مرکب می‌سازد و این فرایند باعث بروز تغییراتی در تعداد و نوع موضوع‌های فعل می‌شود. آنچه در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود بررسی ویژگی‌های نحوی و نقش‌های معنایی افعال، بعد از ترکیب شدن با گروه حرف اضافه‌ای و همچنین ارائه معیارهای نحوی برای تشخیص این دو گروه ازفعل‌ها می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با استفاده از معیارهای نحوی ارائه در مورد افعال مرکب حرف اضافه‌ای در زبان فارسی می‌توان این دو گروه از افعال را از هم باز شناخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phrasal verbs in persion1

نویسنده [English]

  • samira Hoseini rad

چکیده [English]

This study examines 530 of phrasal verbs in Persian extracted from two volumes "Farhag Sokhan". Since the phrasal verbs and prepositonal verbs have the same structure and both of them compose of a verb and a preposition, so the most important point is how to distinguish the phrasal verbs from prepositonal verbs. Wekker, Haegeman (1985) and Zeller (2001) have applied syntactic tests to see the distinctions between this two classes of verbs. Main purpose of this study is examination of syntactics criteria introduced on phrasal verbs in Persian in order to distinguish this two groups of verb and since the combining of noun and adjective with verb leads to make complex predicate and this process affects on the types and numbers of Theta grid, so it is also shown the combining of preposition phrases with verbs can affect on the types and numbers of Theta grid this class of verbs. The findings showed criteria introduced is practical on Persian phrasal verbs to distinct them from prepositonal verbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phrasal verb
  • prepositional verb
  • complex predicate