نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

10.22054/ls.2021.63165.1480

چکیده

بر اساس دیدگاه شناختی لیکاف و جانسون، استعارۀ مفهومی یکی از مجاری اصلی درک انسان از مفاهیم عالم هستی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اسامی حیوانات بر گفتار گویشوران زبان ترکی و ارزیابی معانی ضمنی این واژگان می‌باشد. گویشوران زبان ترکی با تشبیه انسان و رفتارهای او و نیز رویدادهای پیرامونی به حیوانات، معانی استعاری از آن‌ها را ارائه می‌کنند. در این پژوهش که به صورت میدانی و انجام مصاحبه با 30 گویشور زبان ترکی گویش شهر زنجان انجام گرفت، تعداد 33 واژه گردآوری شد که 22 واژه و معانی استعاری آن بین کاربران زبان ترکی مشترک بود. ابتدا معانی ضمنی هر کدام از این 22 واژه را که دیدگاه فرهنگی گویشوران زبان ترکی را نشان می‌دهند، استخراج و در جدولی مقابل هر کدام از اسامی حیوانات نوشته شدند؛ سپس برای هر لغت‌ با ذکر اشعار یا امثال و حکم از کتاب‌ها و منابع معتبر زبان ترکی توضیحاتی ارائه گردید. همچنین موضوع جنسیت، فراوانی و درصد آن در این واژه‌ها بررسی شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن‌ است که نام‌های این حیوانات بر گفتار گویشوران زبان ترکی تأثیر می‌گذارد و آنان ‌ متناسب با موقعیت‌های مختلف بافتی، از این نام‌ها‌ به صورت استعاری بهره می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating Metaphorical Use of Animal Names in Turkish

نویسندگان [English]

  • Iraj Zafari 1
  • Behzad Rahbar 2
  • Mohammad Reza Oroji 3

1 p.h.d linguistics candidate of Islamic Azad university of Zanjan branch

2 Assistant Professor of Linguistics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Linguistic Department, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Based on Lakoff and Johnson’s cognitive framework, metaphor is considered as one of the ways to the human perception of the concepts in the universe. The aim of the current research was to study the effects of animal names on Turkish native speakers and the implicational meanings of the words. The Turkish native speakers have framed the metaphoric meanings out of the comparison of humans, also his surrounding events with these entities. This was based on an interview with 30 native speakers, 33 words were collected, 22 of which were common. First, the implicational meanings of these 22 words were extracted and were inserted in front of the name of each animal in a table. Then for each word, the explanation was given according to examples and poems in the Turkish reference books. In addition, the subject of gender, frequency, and percentage in these metaphors was examined as well. The results indicated that the names affect the Turkish native speakers’ speech and the speakers use these metaphoric words in the appropriate situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • conceptual metaphor
  • implicational meaning
  • Turkish language
  • gender