نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Shahrara- Mohammadi Street. No.20. Bluke B, Apartment 26

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشگاه تربیت مدرس-گروه زبان فرانسه

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تعران جنوب

10.22054/ls.2022.65691.1520

چکیده

مقالة حاضر به بررسی چگونگی تقویت و تضعیف معنا در کتاب های زبان انگلیسی1 و2 ویژن (متوسطة دوم) می‌پردازد. ‌این پژوهش براساس نشانه-معناشناسی گفتمانی و نشانه شناسی اجتماعی نظریه کرس و ون لیوون ((1996)2006) انجام می شود بکه متأثر است از آثار و افکار مایکل هلیدی (1994) و ملهم از سه نقش اصلی زبان که توسط هلیدی مطرح شده ‌است. چگونگی استفاده از متن‌های تصویری درکتاب‌های زبان انگلیسی همواره ازمسایل مهم و مورد توجه بوده است. چرا که این امر موجب تسریع انتقال مفاهیم و بهبود روند یادگیری می‌گردد. پژوهش حاضر با بررسی رابطة متن‌های تصویری و کلامی در پی بیان چگونگی انتخاب متن های تصویر همخوان با کلام درکتاب‌هایزبان انگلیسی1و2 متوسطة دومدر راستای ارایة محتوای معنادارو قابل فهم است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد الگوهای فرا نقش‌های طراحی بصری در متن‌های تصویری کتاب‌های موردنظر بطورکامل بازنمود نشده‌ و نبود همپوشانیِ لازمبین تصویر وکلام انتقال معنا را با اشکال روبرو کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Reinforcement and Debilitation of the Meaning in the pictures of English Books1 & 2 (Vision)based on Discoursal Semantic-semiotic Approach

نویسندگان [English]

  • Hayat Ameri 1
  • Nasrin Tanhayee Ahari 2
  • Hamidreza Shaeeri 3
  • Alireza Ameri 4

1 Shahrara- Mohammadi Street. No.20. Bluke B, Apartment 26

2 Islamic Azad University, Tehran South Unit

3 Tarbiat Modares University, French Language and Literature Department

4 Azad University, Tehran junub Unit

چکیده [English]

This research tried to analyze the Reinforcement and Debilitation of the Meaning in English Books1&2 Vision(secondary school) based on Discoursal Semantic-semiotic Approach using description framework of Kress and Van Leeuwen (2006,1996), to develop Halliday’s functional-systematic linguistics. There is always one problem that an argument on how we can use multimodal- texts in school books especially English books to facilitate transfer concepts and to improve English learning procedures. The purpose of this research was to investigate the relationship between context and picture in foregoing
English books to express how to select pictorial texts accompaniment to written forms in educational English books to present comprehensible and meaningful concepts.
we came to the conclusion that the Common patterns in meta-functions were not considered in the pictorial texts. The results also showed that there is no accompaniment and overlap between written and pictorial texts. So the meaning transfer in these texts is conveyed defectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discoursal Semantic-semiotic
  • Social–semiotics
  • books(Vision"