نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

10.22054/ls.2022.62848.1474

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی در آموزش زبان عربی، بحث آموزش نظام‌آوایی با روشی نظام‌مند است که بتواند تاثیر بیشتری در رشد توانش ارتباطی زبان‌آموزان داشته باشد. چراکه زبان‌آموزان برای برقراری ارتباطی هدفمند و تعامل صحیح با اهل زبان، نیازمند فهم سطوح مختلف آوایی، از طریق آموزشی کاربردی هستند، تا بتوانند علاوه بر تلفظ قابل‌قبول و قابل‌فهم در تعاملات خود، واکنش‌های کلامی و غیرکلامی صحیحی در مقابل کلام‌مسموع ارائه دهند، لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تطبیقی، اصول رویکرد آموزشی فعالیت-محور در آموزش نظام آوایی زبان عربی را به مداقه بگذارد.نتایج حاکی از آن است؛عمده تفاوت نظام‌آوایی زبان فارسی و عربی در سطح چهارم دشواری(ث/ح/ذ/ص/ض/ط/ظ/ع/غ) وپس از آن در سطح سوم(ز/س/ش/ج/ک/ق/و) است، رویکرد فعالیت-محور با مرحله‌ی پیش از فعالیت ابتدا زبان‌آموز را به لحاظ شناختی نسبت بدین تفاوت‌ها وهمچنین سطح زبرزنجیری کلام آگاه و آمادگی‌های لازم را ایجاد می‌کند، سپس در مرحله‌ی حین فعالیت با تاکید بر تمام جنبه‌های زبان در سطح زنجیری و زبرزنجیری کلام به صورت معنادار و از طریق درگیر ساختن زبان‌آموز در فعالیت‌های کاربردی براساس نیازشان در موقعیت‌های ارتباطی، تاکید بر تعامل محوری و...آن‌ها را به لحاظ رفتاری تقویت می‌کند. به طوری‌که با استفاده از فعالیت‌های واقعی و در بافت متن‌شنیداری علاوه بر قرار دادن زبان‌آموز در موقعیت ارتباطی واقعی، چالش تغییر خصائص آواها، حاصل از همنشینی را مرتفع ساخته و با تثبیت بُعد شناختی وتکرار فعالیت‌ها در موقعیت‌های شبه واقعی در مرحله‌ی پس از فعالیت، سبب افزایش توانش‌ارتباطی زبان‌آموزان ‌می‌شود. بنابراین می‌توان گفت رویکرد فعالیت-محور کاملا برای کاربست جهت آموزش نظام‌آوایی زبان عربی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Task-Based Language Teaching (TBLT) In the process of teaching and learning the phonetic system of the Arabic language

نویسندگان [English]

  • Sadollah Homayooni 1
  • maryam fouladi 2

1 Tehran University, Tehran, Iran

2 university of tehran

چکیده [English]

One of the main challenges in teaching Arabic is the discussion of teaching the phonetic system inasystematic way that can have agreater impact onthe development ofcommunication skills oflanguage learners.Because language learners need to understand different phonetic levels through practical training in order to communicate purposefully and interact properly with native speakers,so that inaddition toacceptable and understandable pronunciation in their interactions,they can provide correct verbal and non-verbal reactions to the spoken word.Therefore,the present study intends tostudy the principles oftask-based approach in teaching thephonetic system of Arabic language with adescriptive-comparative method.The results indicate that main difference between thephonetic system of Persian and Arabic is in the fourth level of difficulty(θ/ħ/ð/sˤ/dˤ/tˤ/ðˤ/ʕ/ɣ)and then in the third level (z/s/ʃ/dʒ/k/q/w)the task-based approach with the pre-task stage first makes the the learner cognitively aware ofthese differences as well asthe level of Segmental of speech and makes the necessary preparations,Then inthe stage During task with emphasis on all aspects of language at the level of Segmental and suprasegmental ofspeech significantly and behaviorally reinforce them byengaging the learner in applied tasks based on their needs in communication situations,emphasizing pivotal interaction.So that by using real tasks and in thecontext of theaudio text,in addition to placing the learner in areal communication situation,the challenge ofchanging the properties of sounds,is solved by accompaniment,and by stabilizing the cognitive dimension and repetition of tasks in quasi-real situations inthe post-task stage.Increases thecommunication ability oflanguage learners.Therefore,it can be said that the task-based approach is quite suitable for use in teaching the phonetic system of the Arabic language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic language teaching
  • phonetic system
  • Segmental and suprasegmental elements
  • task-based Approach