نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زبان شناسی همگانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندح، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشگاه کردستان و گروه زبان شناسی و ادبیات کردی، پژوهشکده کردستان شناسی

3 استاد گروه ریاضی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

4 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

چکیده
ادغام موازی در ساخت همپایگی، منجر به اشتقاق ساختاری می‌شود که دربرگیرنده یک رابطه متقارن دوسویه است. در رابطه متقارن مذکور، یک عنصر اشراف چندگانه می‌شود و در بین دوبند همپایه به اشتراک گذاشته‌ می‌شود. در این حالت عنصر مشترک دو گره مادر خواهد داشت؛ و طبیعتاً خطی‌سازیِ ساختارهای مشتق از ادغام موازی که دارای اشراف چندگانه هستند با مشکل مواجه خواهد شد. هدف از این پژوهش واکاوی و کالبدشکافی الگوریتم‌هایی است که تاکنون در ادبیات مربوطه جهت مرتفع شدن چالش خطی‌سازی ساختارهای اشراف چندگانه طرح گردیده‌اند. به‌طور مشخص، در این پژوهش محتوای الگوریتم‌های ارائه‌شده در خصوص خطی‌سازی ساختار اشراف چندگانه به‌صورت کیفی با بهره‌گیری از ابزارهای گراف و (نظریه) مجموعه تحلیل خواهند شد. رویکردهای تجربی و محاسباتی کمّی موجود در رابطه با موجودیت این نوع از ساختار نشان می‌دهد که ساختار اشراف چندگانه پیش از اینکه مشخصاً محصول ادغام موازی باشد، برآیند طبیعی عملکرد ادغام در فضای کاری است. در ادامه تحلیل، جهت پرتوافکنی بر عملکرد و ماهیت ادغام در فضای کاری، مبحث ترتیب گذاری بر ادغام مجموعه‌ای مطرح می‌شود تا از این منظر بخشی از خطی‌سازی، همسو با کین (1994) در نحو محض رقم بخورد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Linearization Algorithms of Multidominant Structures: in Search of a Theoretical Generalization

نویسندگان [English]

  • Shahla Seifouri 1
  • Yadgar Karimi 2
  • Shahram Saeidi 3
  • Mohsen Masoomi 4

1 Shahla Seifouri, PhD student in General Linguistics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Yadgar Karimi, Associate Professor, Department of English Language and Literature and Linguistics, University of Kurdistan and Department of Kurdish Literature, and Linguistics, Kurdistan Studies Institute

3 Shahram Saeidi Professor, Department of Mathematics, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

4 Mohsen Masoumi, Assistant Professor of English Language and Literature, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Abstract
Parallel merge generates a structure that contains a double symmetric relation, in which; the shared object has two mother nodes. Naturally the Linearization of multidominant structures derived from parallel merge will face challenge. The purpose of this study is to analyze and dissect the algorithms that have been proposed in the relevant literature to address the challenge of linearization of multidominant structures. Specifically, in this research, the content of the proposed algorithms regarding linearization of multidominant structure will be qualitatively examined using graph and set tools. The empirical and computational quantitative approaches, in relation to the existence of this type of structure shows that,multidominant structure is the natural result of the function of Merge in the workspace rather than the consequences of parallel merge. Continued analysis, To shed light on the performance of Merge in workspace, the issue of putting order into set Merge is raised. From this perspective, Part of the linearization takes place in narrow syntax in line with Kayne (1994).

کلیدواژه‌ها [English]

  • multidominant structure
  • merge
  • linearization
  • workspace
  • order