نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

10.22054/ls.2022.66383.1534

چکیده

پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل استعاره‌های دستوری بینافردی وجه نمایی (وجهیت) در بخش مهارت شنیداری کتابهای معیار آزمونهای بین المللی تافل می پردازد. روش تحقیق توصیفی با رویکرد تحلیل محتوای کیفی است و داده ها به روش اَسنادی گردآوری شد. بدین منظور سه کتاب راهنمای رسمی آزمون تافل اینترنتی، و جلد اول و دوم کتاب آزمونهای رسمی تافل، که در مجموع دارای چهارده آزمون کامل معتبر هستند، در نظر گرفته شد. بخش شنیداری هر آزمون از شش متن شامل مکالمه و سخنرانی تشکیل شده است. ابتدا بندهای هر متن به صورت جداگانه بررسی شد. سپس استعاره های وجه نمایی شناسایی شده، و از نظر نوع و بسامد مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در مجموع بخشهای شنیداری سه کتاب، تعداد 31 متن مکالمه و 53 متن سخنرانی بررسی و تحلیل شد، که در نهایت تعداد 264 استعاره دستوری وجه نمایی شناسایی گردید. نتایج نشان داد: 1. استعاره دستوری وجه نمایی، در متنهای سخنرانی بخش شنیداری بسامد بالاتری از متنهای مکالمه دارد، 2. میزان استعاره های دستوری وجه نمایی تصریحی شخصی بسامد بیشتری نسبت به استعاره های تصریحی غیرشخصی دارد.بنابراین وجود انواع استعاره دستوری وجه‌نمایی در متن کتاب‌های معیار آزمون تافل تایید شد. توجه به این مفهوم و آموزش آن به زبان آموزان می‌تواند به آنها در درک و تولید بهتر متن‌های علمی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modality Grammatical Metaphors in TOEFL language education with emphasis on listening skill: A Functional Linguistic approach

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Yaghoubi 1
  • Ferdows Aghagolzadeh 2
  • Aliyeh Kord Zafaranlu Kambuziya 3

1 Department of Linguistics. Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran

2 Professor of Linguistics - Tarbiat Modares University - Tehran

3 Department of Linguistics, Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran

چکیده [English]

The present research describes and analyzes the Grammatical Metaphors of Modality in the listening module of the TOEFL official books. The present descriptive study used a qualitative content analysis approach, and data were collected via documentary method. In this regard, three official TOEFL iBT books, printed and endorsed by ETS, including a total of fourteen tests were selected: The official guide to the TOEFL test (2017), and Official TOEFL iBT (Vol.1, and Vol.2). In the listening module of each test, there are six texts in the form of conversation and lecture. First, each clause of the texts was separately examined. Then, Modality Metaphors were compared and analyzed in terms of type and frequency. In total, 31 conversation texts and 53 lecture texts were analyzed. Finally, 264 Modality Grammatical Metaphors were identified. The results indicated that: 1- Modality metaphors entail a higher frequency in lecture texts than the texts of conversations -2- The frequency of explicit subjective metaphors has a higher frequency than explicit objective metaphors. Therefore, all types of Modality Grammatical Metaphor were found in the TOEFL texts. Considering this concept and teaching it to language learners can help them better understand and produce scientific texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Functional Grammar
  • Interpersonal Grammatical Metaphor
  • Modality
  • TOEFL