نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و ارتباطات، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

چکیده:

زبان ها نماد هویت هستند و برای نشان دادن هویت افراد بکار می روند. بنابراین زبان ها نقش مهمی در برساخت هویت ایفا می‌کنند و مرگ آن ها، به معنای مرگ هویت‌های معین است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هویت پذیری زبانی و مرگ زبانی در بین ساکنین استان کردستان است. این پژوهش به لحاظ روش کمی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردیست. به این منظور تعداد 407 پرسشنامه بین نمونه‌های آماری توزیع شد. نمونه‌گیری به روش طبقه‌بندی متناسب انجام گرفت. دراین پژوهش، از پرسشنامه استاندارد هویت زبان دوم تیلور(2010) و مرگ زبانی یونیسکو(2003) برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی استفاده گردید. در پایان، تحلیل یافته‌ها نشان داد که بین هویت پذیری زبانی و ابعاد آن با مرگ زبانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. و از میان ابعاد مختلف هویت پذیری زبانی، بعد انتظارات دیگران بیشترین نقش تبیین‌کنندگی را دارد. یافته‌های این مطالعه همچنین نشان داد اگرچه ابعاد هویت پذیری زبانی با شدتی تقریباً متوسط بر روی مرگ زبانی تأثیر می گذارند، اما به دلیل آنکه متغیرهایی قابل مدیریت هستند، راه برای فعالان و سیاست‌گذاران بخش فرهنگی گشوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Language identity development and its relationship with language loss: the case study in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • maryam salimi 1
  • adel dastgoshadeh 2
  • bahman bayangani 3

1 PhD student in General Linguistics, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Iran

2 Assistant Professor of English Language Teaching, Department of English, Islamic Azad University, Sanandaj Branch (the responsible author), Iran

3 Assistant Professor of Sociology , Department of Sociology and Communication, Golestan University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Abstract

Languages symbolize identities. They are used to signal identities and even sometimes societies are categorized due to the language people speak. Thus, language plays a crucial role in constructing identity and its loss means the loss of certain identities. The aim of this article is to investigate the relationship between language identity development and language loss among the residents living in Kurdistan province. This work is quantitative and applied in terms of survey methodology and purpose, respectively. The Taylor (2010) Standard Language Identity Questionnaire (2010) and the UNESCO Linguistic Death Questionnaire (2003) were used to collect data. For this purpose, 407 questionnaires were distributed among the statistical samples. Sampling was done by proportional classification method. The analysis of the findings showed that there is a positive and significant relationship between language identity development and its dimensions with language loss among the citizens living in Kurdistan province. It also revealed that among the various dimensions of language identity development variables, the expectation of others has the most explanatory role. The findings of this study also showed that although the dimensions of language identity affect language loss with an almost moderate intensity, It has left the way open for cultural activists and policymakers because the variables are manageable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ language identity development"؛ language loss"؛ Kurdish language"؛
  • "؛ Kurdistan province"