نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد زبانشناسی

چکیده

«موادی برای بررسی گویش بختیاری» ترجمة جلد سوم از پژوهش ژوکوفسکی است با عنوان «موادی برای بررسی گویش‌های ایرانی». ژوکوفسکی از سال 1883 تا 1886 در ایران اقامت داشته و نمونه‌هایی از گویش‌های ایرانی از جمله بختیاری را در این مجموعه گردآورده است. در این کتاب 42 شعر به گویش بختیاری واج‌نویسی و ترجمه شده است. این جلد از کار ژوکوفسکی، اساس کار «مریم شفقی» و «سیدمهدی دادرس» قرار گرفته و آنان خود را در بخشی از کتاب مؤلف نامیده‌اند. یکی از این دو محقق، خود گویشور بختیاری است و بر اساس اطلاعات خود از گویش بختیاری امروز، واج‌نویسی و تکیه-گذاری اشعار بختیاری را تصحیح کرده و اشعار را بدون توجه به ترجمة ژوکوفسکی به فارسی برگردانده است. در این مقاله، شیوة کار شفقی و دادرس در واج‌نویسی، تکیه‌گذاری و ترجمة این اشعار بررسی و نقد شده است. مطالعة گویش بختیاری در 131 سال پیش و مقایسة آن با بختیاری امروز، بررسی درزمانی محسوب می‌شود و نمی‌تواند واج‌نویسی و تکیه‌گذاری اشعار را بر اساس اطلاعات امروزی تغییر داد. ناآشنایی محققان با مسائل زبانشناختی و تغییر زبان موجب شده است که این کتاب «موادی برای بررسی گویش بختیاری» فراهم نکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critique on materials for study of Bakhtiyâri dialect

نویسنده [English]

  • Elahe Hoseyni Matak

Tarbiyat Modares, Linguistics Department

چکیده [English]

“Materials for Study of Bakhtiyâri Dialect”, is translation of Zhukovski’s study that its title is “Materials for Study of Iranian Dialects”. He lived in Iran from 1883 to 1886 and collected samples from Iranian dialects including Bakhtiyâri. In this collection, he has transcribed 42 Bakhtiyâri poems and translated them into Russian. This volume has been pattern for “Maryam Shafaghi” and “Sayyed Mahdi Dâdras” and they called themselves authors. One of two researchers is Bakhtiyâri speaker and according to information from contemporary Bakhtiyâri, has changed phonemic transcription and stress placement of Zhukovski and translated Bakhtiyâri poems regardless to Zhokovski’s translation. In this article, has been reviewed and criticized their transcription, translation and stress placing. Study Bakhtiyâri dialect in 130 years ago and compared to contemporary Bakhtiyâri, is diachronic study and one shouldn’t change transcription and stress according to information from contemporary Bakhtiyâri. This book doesn’t provide materials for study of Bakhtiyâri dialect, because researchers don’t know linguistic issues and languages changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtiyâri
  • phonemic transcription
  • stress
  • language change