نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش، همپایگی را در زبان فارسی در چارچوب رده‌شناختی استیلو (2004) در دو گونه فارسی نوشتاری رسمی و فارسی نوشتاری محاوره‌ای می‌کاود و تلاش می‌کند تا علاوه بر ارائه تصویری روشن و منسجم از این پدیده زبانی در فارسی، انواع همپایه-سازها، بسامد وقوع و توزیع هر یک را در این دو گونه زبانی مقایسه کند. . با بررسی آمار به دست آمده و تفاوت کاربرد همپایه‌ساز در زبان فارسی گفتاری/ محاوره‌ای و نوشتاری/ رسمی می‌توان گفت که زبان فارسی محاوره‌ای هم تمایل زیادی به ساخت همپایگی ناآشکار و هم تمایل به کاربرد ساخت وابستگی در مقابل ساخت پیوستگی یا همپایگی دارد. . نکته قابل توجه دیگر در این پژوهش قرار دادن «با» به در دسته‌ی همپایه‌سازهای ربطی بود. نگارنده آزمون جایگزینی را برای نظریه خود ارائه داده است یعنی با جایگزینی «و» به جای «با» در ساخت‌های همپایه بدون این‌که تغییری چشمگیر در معنای ساخت به وجود بیاید، می‌توان «با» را همپایه‌ساز در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PERSIAN COORDINATORS

نویسندگان [English]

  • Elham Khazama 1
  • Mozhgan Homayounfar 2

1 Allame tabatabaei university

2 LeLectureur

چکیده [English]

This linguistic study aims to provide a clearer description and a more accurate examination of the ''coordinators'' in the Persian language from typological point of view in the framework of Haspelmath theory (2004). In this research, two language varieties have been analyzed, formal Persian and spoken / colloquial Persian. The corpus for the written / formal Persian and colloquial Persian was taken from Suvashun by Simin Daneshvar (1392) and the seven script, written by Asghar Farhadi(1393) respectively. 460 coordinator structures were found in both linguistic varieties. Since Farhadi's scripts are conversational, the number of coordinators was much less than it's occurrence in Suvashun. It is worth noting that among the 91260 words used in Suvashun, there were 5472 coordinator "and", while of the 19500 words used in Farhadi's only 83 cases of "and" were observed. By examining the obtained statistics and the difference in the use of the coordinators in written /formal Persian and spoken Persian, it can be claimed that spoken Persian is more inclined to construct asyndetic structure, and also it tends to use the subordinate structure instead of the coordinate structure. The questions raised in this study were related to the frequency of occurrence of the coordinators, their distribution and their types in written and spoken Persian. Another noteworthy point in this study was to place ba "with" in the category of conjunctional coordinators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian coordinators
  • Suvashun
  • movie scripts
  • ba in Persian