نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر مسئلة جهت مجهول در زبان فارسی در رویکرد کمینه‌گرای (بوورز ، 2010، 2018) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌است. این رویکرد از تازه‌ترین تعدیل‌های شکل‌گرفته در چارچوب برنامة کمینه‌گرا است که در آن کاستی‌های موجود در نظریات پیشین از میان رفته است و مهم‌ترین دستاورد آن ارائة ترتیب جهانی ادغام می‌باشد؛ ترتیبی که به زعم بوورز با کمک آن می‌توان فرایند ادغام در زبان‌های گوناگون را سامان‌دهی کرد. در این مقاله با استناد به داده‌های زبانی مستخرج از «پیکرة وابستگی نحوی زبان فارسی» ضمن نشان‌دادن چگونگی عملکرد این ترتیب جهانی، به بررسی بخشی از پیکره با برچسب «جملة مجهول» خواهیم پرداخت. همچنین با به‌کارگیری چارچوب نظری متأخر بوورز که در زبان فارسی نیز راهگشاست، به تحلیل ساخت‌های غیرمجهولی که در پیکره با عنوان جملة مجهول حضور یافته‌اند، می‌پردازیم. تعیین جایگاه نحوی گروه‌های اسمی با توجه به نقش‌های معنایی متمایز آن‌‌ها، مشخص نمودن جایگاه عبارت کنادی در جملات مجهول، بررسی مقولۀ سور شناور و ایجاد تمایز در شیوۀ ادغام جملات اسنادی و جملات مجهول در زبان فارسی حاصل تحلیل‌های این پژوهش در چارچوب برنامة کمینه‌گرا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Passive voice in Persian: A minimalist approach

نویسندگان [English]

  • Mahsa PahlevanZadeFini 1
  • Mohammad Dabirmoghaddam 2

1 PhD student in Linguistics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor of Linguistics, Allameh Tabataba'i University, , Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
In the present study, the subject of "passive voice in Persian language" has been analyzed and studied in a minimalist approach (Bowers, 2010, 2018). This approach is one of the latest adjustments made in the framework of the minimalist program in which the shortcomings of the previous theories have been eliminated and the most important achievement is to provide the universal order of merge; An arrangement that, according to Bowers, can be used to organize the merge process in different languages. In this article, with reference to the linguistic data extracted from "the corpus of syntactic dependency of Persian language", while showing how this universal order of merge works; we will examine a part of the corpus with the label "passive sentences". Also, by using Bowers' latest theoretical framework, which is also effective in Persian, we analyze the active constructions that are present in the corpus as a passive sentence. Determining the syntactic position of noun phrases according to their distinct semantic roles, the position of by-phrase in passive sentences, examining the floating quantifier category and differentiating in the way of merging of predicate sentences and passive sentences in Persian are the results of this research in the framework of the minimalist program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Universal Order of Merge
  • Voice
  • Passive
  • Semantic Role