نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات، دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در پژوهش حاضر تأثیر واژگان زبان فارسی بر فرایند تولید گروه اسمی انگلیسی درگفتار دانش‌‌‌‌آموزان از منظر روان‌‌‌‌شناسی زبان مطالعه شده است. داده‌‌ها (خطاهای زبانی) از گفتار دانش‌‌‌آموزان دوم انسانی دورۀ متوسطه در کلاس‌‌‌های درس انگلیسی جمع‌‌آوری شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است. نخست 221 خطای زبانی مرتبط با گروه اسمی انگلیسی از میان داده‌‌‌ها استخراج گردید و در شش گروه دسته‌‌‌بندی شد. سپس خطاهای زبانی طبق اصول و فرضیه‌‌‌های مطرح در سطوح انتزاعی تولید گفتار تحلیل شد. وجود ویژگی‌‌‌های نحوی-ساختواژی زبان فارسی در پاره‌‌‌گفتارهای انگلیسی دانش‌‌‌آموزان، نشان دهندۀ آن است که واژگان زبان فارسی در سطوح انتزاعی تولید پاره‌‌گفتارها فعال بوده و انتخاب شده‌‌اند. زیرا پردازش ویژگی‌‌‌های دستوری از پیامدهای انتخاب واژگانی است. همچنین طبق فرضیات انگاره‌‌‌‌‌های مرتبط با فعال‌‌سازی بازنمایی واحدهای واجی، مشخص گردید که جریان فعال‌‌‌سازی به راه افتاده از سطح مفهومی، با فعال کردن مدخل‌‌‌های انتزاعی زبان فارسی به سطح واجی در تولیدات زبانی نیز گسترش یافته‌‌ است. بنابراین روساخت پاره‌‌گفتارهای تولیدی انگلیسی براساس نظام زبان فارسی شکل گرفته است. یافته‌‌‌‌ها حاکی از آن است که زبان فارسی تا آخرین مرحلۀ سطوح انتزاعی تولید پاره‌‌گفتارها (سطح واجی) حضور داشته است و معادل انگلیسی واژه‌‌‌‌های روساخت، قبل از تولید فیزیکی پاره‌‌گفتارها از واژگان زبان انگلیسی برگزیده شده و نمود آوایی پیدا کرده‌‌‌اند. نتایج پژوهش حاضر با پیشنهاد انگارۀ تداعی کلمات مطابقت دارد که مدعی است واژه‌‌های زبان دوم زبان‌‌‌‌آموزان در اوایل دورۀ یادگیری آن زبان، از طریق واژه‌‌‌های زبان اول به سطح مفهومی دسترسی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The analysis of the high school students’ errors in English NP production from psycho-linguistics view

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Heydari 1
  • Malek Panahi 2

1 Assistant Professor of Language and Literature Department, University of Farhangian

2 Assistant professor

چکیده [English]

The present paper was an attempt to study the effect of Persian lexicon on the students’ English NP production in speech production levels. The data were collected from the senior high school students’ English speech. 210 errors were classified in 6 groups and they were analyzed according to speech production stages. Persian grammatical features in the students’ utterances show that Persian lexemes have been selected in speech production stages, because grammatical processing is the direct consequence of lexical selection. It was found that the activation coming from the conceptual level has been spread to the phonological segments of Persian lexemes according to phonological activation models. So Persian lexicon has been active in forming the surface structure of the students’ utterances. English lexemes associated with corresponding Persian ones in surface structure have been selected from English lexicon before utterance articulation. The study results are in line with word association model which assumes L2 words are associated to L1 words and through L1 mediation can L2 words gain access to concepts at early L2 learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian lexicon
  • English NP
  • errors
  • phonological activation. word association model