نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آزفا دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی‌های دستوری نوشتار فارسی‌آموزان انجام شده‌ است. پرسش‌ اصلی، چگونگی ساختمان دستوری گروه‌های اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی است. تعیین پرکاربردترین و کم‌کاربردترین وابسته‌های گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان و نیز سنجش کارآمدی دستور توصیفی باطنی از مسایل فرعی پژوهش به شمار می‌آیند. پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از پیکره‌ای زبانی برگرفته از آزمون نگارش پایان دوره تکمیلی 36 فارسی‌آموز چینی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برپایه دستور توصیفی باطنی انجام گرفته است. براساس یافته‌های پژوهش، بیشتر گروه‌های اسمی(84%) هیچ وابسته‌ای نداشتند؛ در گروه‌های اسمی تک وابسته که 15% مجموع گروه‌های اسمی را به خود اختصاص دادند، وابسته‌های پیرو «اسم»،«صفت» و وابسته‌ی پیشرو «اشاری/سور‌» بیشترین فراوانی را داشتند. در گروه‌های اسمی دو وابسته که حدوداً 1% مجموع گروه‌های اسمی را داشتند و نیز در معدود گروه‌های اسمی سه و چهاروابسته‌ای، وابسته‌ی پیرو «اسم» و «صفت» بیشترین فراوانی را داشتند. یافته‌ها نشان از توانایی یا تمایل اندک فارسی‌آموزان در گسترش ساخت درونی گروه‌های اسمی با وابسته‌های پیشرو و پیرو دارد. در سطح جزیی‌تر یافته‌ها توانایی یا تمایل بیشتر فارسی‌آموزان چینی به کاربرد وابسته‌های پیرو نسبت به وابسته‌های پیشرو را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد با آموزش ساختمان دستوری گروه اسمی به فارسی‌آموزان می‌توان کیفیت نوشتار آنان را افزایش داد. پژوهش کارایی دستور توصیفی باطنی در توصیف دقیق نوشتار فارسی‌آموزان چینی را نیز تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Grammatical Analysis of the Noun Group Structure in the writing of Non-Iranian Persian learners: the case of Chinese learners of Persian, level B2

نویسنده [English]

  • mohammad bagher mirzaei hesarian

Department of Teaching Persian to Foreigners, IKIU.Ghazvin.

چکیده [English]

The research's aim is to become more familiar with the grammatical features of writings of Chinese learners of Persian (CLP). The main question is how is the grammatical structure of noun groups(NG) in the writings of CLPs level B2. Determining the most used and least used dependencies of the NGs in CLP's writing and also measuring the effectiveness of Bateni's descriptive grammar are among the sub-question of the research. The research is descriptive-analytical and using a corpora of the final writing test of the 36 CLPs in the Persian language teaching center of IKIU .According to the findings most of the NGs (84%) had no dependents; In single-dependent NGs, which accounted for 15% of the total NGs, the following dependencies of "noun", "adjective" and the leading dependent "deixis&quantifier" had the highest frequency. In the two-dependent NGs, which had about 1% of the total NGs, and also in the few three and four-dependent NGs, the "noun" and "adjective" dependent had the highest frequency. In general, the findings indicate the ability or low willingness of Persian learners to expand the internal structure of NGs with ahead and follower dependents. At a more detailed level, the findings show the ability or willingness of CLPs to use follower dependencies than leading dependents. It seems that by teaching the grammatical structure of the NG to Persian learners, the quality of their writing can be increased. The research also confirms the effectiveness of the Bateni's descriptive grammar in accurately describing the writings of CLPs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Iranian Persian learners
  • Chinese Learners of Persian
  • level B2
  • Noun Group
  • Writing