نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 مرکز آزفا دانشگاه علامه طباطبائی

3 بنیاد سعدی

چکیده

کرونا پدیده ای است که بشر زندۀ کنونی پیش‌تر آن را تجربه نکرده و آنقدر این اتفاق به طور ناگهانی رخ داد که موجب تعطیلی بسیاری از کلاس‌های آموزش زبان فارسی در جهان گشت. در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبائی، 14 دانشجوی لبنانی در حال تحصیل بودند که می‌بایست برای مهر سال 1399 آمادۀ حضور در کلاس‌های تحصیلی اصلی خود می‌شدند. آنها نیمی از دورۀ فارسی‌آموزی خود را سپری کرده بودند که با مشکل کرونا مواجه شدند. دانشگاه علامه طباطبائی برای حل مشکل این زبان‌آموزان سریعاً به آموزش مجازی روی آورد. پژوهش حاضر نتیجۀ آموزش مجازی‌ این مرکز را گزارش می‌کند. سوال پژوهش این بود که آیا آموزش مجازی می‌تواند در شرایط اضطرار، جایگزین آموزش حضوری باشد؟ فرضیه‌ای که برای آن در نظر گرفتیم این بود که احتمال اینکه آموزش مجازی بتواند جایگزینی برای آموزش حضوری باشد، بسیار کم و تا حدی غیرممکن است. به منظور پاسخ به پرسش پژوهش از دو ابزار استفاده نمودیم. آزمون پیشرفت زبان‌آموزان و مقایسۀ نمرات کلاس‌های حضوری با کلاس‌های مجازی و پرسشنامه‌ای محقق ساخته برای سنجش میزان رضایت‌مندی زبان‌آموزان. نتایج نشان داد میزان پیشرفت زبان‌آموزان در شرایط کرونایی (آموزش مجازی) اختلاف معناداری با شرایط غیرکرونایی (آموزش حضوری) نداشته است. همچنین زبان‌آموزان لبنانی تا حد زیادی از آموزش زبان فارسی به صورت مجازی رضایت داشتند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط اضطرار می‌شود با اتخاذ رویکرد تکلیف محور در آموزش زبان از بستر وب برای انتقال دانش و یادگیری زبان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Persian language teaching to non-Persian speakers: an alternative or an option?

نویسندگان [English]

  • Reza Morad Sahraee 1
  • Shohrehalsadat Sajjadi 2
  • Shiva Majidi 2
  • Amirhossein Mojiri 3

1 Department of Linguistics, Allame Tabataba'i University

2 Center of Teaching Persian to non-Persian Speakers

3 Saadi Foundation

چکیده [English]

Corona is a phenomenon that the living human being has not experienced it before, and it happens so suddenly that it causes the closure of Persian language classes in the world. There are 14 Lebanese students studying at the Center of Teaching Persian to Speaker’s of other Languages at Allameh Tabataba'i University, who were getting ready to attend the Academic study in Iranian universities for the year 1399. They have spent half of their Persian-learning course in face to face classes that they have encountered Corona Virus problem. In order to solve their problem, Azfa center has shifted their class to virtual Online classes. This article reports the result of the virtual Persian classes that took place in this center.
The questions of this research is: Whether virtual Online classes can be replaced with face-to-face education in emergency conditions? The hypothesis we came up with was that the likelihood that e-learning could be an alternative to face-to-face training was very low and somewhat impossible. In order to answer the question of this research, we have used students 'progress test and comparing the grades of face-to-face classes with virtual Online classes and also a researcher-made questionnaire to measure students' satisfaction.
The results showed that the rate of language learners' progress in Corona Virus Epidemy conditions (virtual education) was not significantly different with face-to-face teaching. Lebanese learners were also largely satisfied with learning Persian virtually. It can be concluded that in emergency situations, the web platform can be used for language teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual classes
  • Persian Language
  • Corona Virus
  • non-Persian speakers