نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مستقل

چکیده

نواب صفوی و همکاران (۱۳۹۹) در مقاله‌ای که در شمارة یازدهم نشریة علم زبان (بهار و تابستان ۱۳۹۹) منتشر شده‌است، به گزارش پژوهش خود راجع به ویژگی‌های آکوستیکِ بست چاکنایی پیش از واکه‌های آغازین در زبان فارسی پرداخته‌اند. این پژوهش بر پایة بررسی تلفظِ هجای اول و دومِ تعدادی ناواژه با ساخت هجایی CVCV و همچنین هجای اولِ سی واژة فارسی با استفاده از نرم‌افزار پرت انجام شده‌است. نتیجه‌گیری اصلی پژوهشگران آن است که همخوان انسدادی چاکنایی، با توجه به انسداد ناقص پیش از واکه‌ها، به‌عنوان واج مستقل در ابتدای واژه‌های فارسی وجود ندارد و بست چاکنایی در این واژه‌ها، از ویژگی‌های واکة آغازین به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد مقالة مذکور از نظر پیش‌فرض‌ها، نقدِ پژوهش‌های پیشین، روش تحقیق، نتیجه‌گیری، و منابع و ارجاعات دچار اشکالاتی است و خصوصاً در آن، دو حوزة آواشناسی و واج‌شناسی، و جایگاه و ویژگی‌های هر یک از این دو حوزه با یکدیگر خلط شده‌است. در یادداشت حاضر به بررسی نقاط ضعف مقالة مذکور می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Glottal Stops and Glottalized Vowels in Persian: A Reply to Navab Safavi et al

نویسنده [English]

  • Ali Pirhayati

Independent

چکیده [English]

In their article in Elm-e Zaban (Volume 7, Issue 11) titled “Acoustic Analysis of Glottal Stop Occurrence before Initial Vowels in Persian Words”, Navab Safavi et al report the findings of their research on the acoustic features of glottal stop before the word-initial vowels in the Persian language and try to answer the question whether this sound is a phoneme or not. The research is based on the recorded pronunciation of some non-words with the CVCV syllable structure and also 30 Persian words with word-initial glottal stops (or “vowels” as the authors argue). The authors suggest that the criteria for the existence of the glottal stop consonant in the word group are not verified and conclude that a full glottal stop with the characteristics of a consonant does not exist before the word-initial vowels in the Persian language. It seems that this acoustic research suffers from weaknesses in terms of assumptions, critique of previous studies, methodology, conclusion and the references. The most serious weakness is the confusion between the realms of phonology and phonetics, and lack of distinction between the status and characteristics of the two branches of linguistics. This reply takes up a number of phonological and methodological issues which challenge the main conclusions of the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glottal stop
  • glottalization
  • syllable structure
  • acoustic phonetics