نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی / دانشگاه الزهرا

2 گروه زبانشناسی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه الزهرا تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی فرایندهای ساخت واژه در کودکان 2 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان تهرانی می‌پردازد. داده‌های پژوهش از طریق مشاهدۀ عینی، مصاحبه با کودکان و والدین آن‌ها، و پرسش‌نامۀ کتبی جمع‌آوری شده، و سپس بر اساس چارچوب ارائه‌شده در بوی (2007) دسته‌بندی و تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که در میان فرایندهای واژه‌سازی، فرایند اشتقاق بیشترین میزان کاربرد، و دوگان‌سازی کمترین کاربرد را داشته است. از میان فرایندهای واژه‌آفرینی نیز فرایند کوتاه‌سازی کاربرد بیشتری نسبت به فرایند آمیزش داشته است در میان مجموع کل فرایندها نیز، فرایند ابداع با 26% بیشترین میزان کاربرد را داراست. همچنین، با توجه به یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد نوع واژه‌های ساخته‌شده با سن کودک ارتباط مستقیم دارد. فرایند ابداع بیشترین میزان کاربرد را در میان کودکان دوساله دارد و با افزایش سن کودک فرایند‌هایی چون ابداع و کوتاه‌سازی جای خود را به فرایندهای صرفی نظیر ترکیب و اشتقاق میدهند؛ به طوری که، در سنین 4 تا 6 سال میزان استفاده از فرایند‌های ترکیب و اشتقاق برای ساخت واژه‌های جدید بیشتر می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان میزان شناخت و آگاهی کودک نسبت به فرایندهای صرفی واژه‌سازی دانست که با افزایش سن او ارتقاء می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of the word-creation and word-formation processes in Tehrani Persian-speaking children aged 2 to 6 years old

نویسندگان [English]

  • Zahra Khanalizadeh 1
  • Fariba ghatreh 2

1 MA in Linguistics, Alzahra University

2 Department of Linguistics, Faculty of Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study examines the word-formation processes in Persian-speaking children between 2-6 years of age from Tehran. The research data were collected through objective observation, interview with children and their parents, and written questionnaire, and were then classified and analyzed based on the framework presented in Booij (2007). The results of data analysis indicate that among the word-formation processes, derivation process has the most frequent usage, and reduplication is the least frequent process used. Among the word-creation processes, shortening has been used more than blending. Moreover, among all the processes observed, coinage with 26% has the most frequent usage. Also, according to the research findings, it seems that the type of words made is directly related to the age of the child. The coinage process has the most frequent usage among two-year-old children and with the increase of children’s age, processes like coinage and shortening are replaced with morphological processes; so that, at the ages of 4 to 6 years old, the frequency of the use of compounding and derivation processes to make new words increases. One of the most important reasons for this can be attributed to the children’s cognition and awareness of morphological processes, which improves with the increase of their age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • word-creation
  • coinage
  • compounding
  • derivation
  • children