نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

مینجایی نام عمومی گویش‌هایی از زبان لری است که به صورت پراکنده با نام‌های لری خرم‌آبادی، بالاگریوه‌ای، سیلاخوری، بروجردی، ملایری و غیره شناخته می‌شوند. هدف از این مقاله تعیین مقدار پارامترهای صوت‌شناختی همچون بسامد سازه‌های اول و دوم واکه‌های ساده، تاثیر جنسیت و نوع هجا (باز و بسته) بر این پارامترها و در نهایت به‌دست دادن نمودار فضای واکه‌ای گویش خرم‌آبادی و بالاگریوه‌ای است. در کل 1217 نمونه‌ی آواییِ گردآوری ‌شده از 18 گویشور زن و مرد حاوی واکه‌های ساده (i، ɪ، ʏ، e، ø، a، ə، u، o، ɑ)، با استفاده از نرم‌افزار PRAAT مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج آن، با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی گزارش شد. با توجه به مقدار به‌دست‌آمده از بسامد سازه‌ی اول، واکه‌های /a/ و /i/ به ترتیب بازترین و بسته‌ترین واکه‌اند. واکه‌ /i/ بیش‌ترین بسامد سازه‌ی دوم را نشان داد و پیشین‌ترین واکه‌ی ساده‌ی لری مینجایی است. این در حالی است که واکه‌ /ɑ/ در گویشوران مرد و واکه‌ /o/ در گویشوران زن پسین‌ترین واکه‌اند. نوع هجا در میزان بسامد سازه‌های اول و دوم تاثیر دارد. بسامد سازه‌های اول و دوم در گویشوران مرد پایین‌تر از گویشوران زن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acoustic Analysis of Minjaee Luri Vowel system

نویسندگان [English]

  • Elham Khodaee 1
  • mandana Nourbakhsh 2

1 Alzahra Universiry

2 linguistic faculty member of Alzahra university. Tehran

چکیده [English]

Minjaee is the general name of some dialects of Luri that are known with Khorramabadi, Balageriveie, Silakhori, Boroujerdi, Malayeri and so on. This study presents the acoustic parameters such as first and second formant frequency of Minjaee Luri monophthongs. As well it aims at studying the effect of gender and syllable (open and close) on these parameters. Finally, it is possible to obtain the vowel space diagram of Khorramabadi and Balageriveie dialects. The acoustic parameters of Minjaee Luri vowels /i/, /ɪ/, /ʏ/, /e/, /ø/, /a/, /ə/, /u/, /o/, /ɑ/, have been studied according to totally 1217 phonetic samples, produced by 18 participants (12 males and 6 females). Phonetic samples were analyzed by using PRAAT and the results were analyzed by SPSS. The study results were reported in two parts of descriptive and analytical statistics. According to the first formant frequency, vowels /a/ and /i/ are the highest and lowest vowels, respectively. Vowel /i/ shows the highest second formant frequency and is the most front vowel in this dialect. While vowel /ɑ/ in males and vowel /o/ in females are the most back one. The syllable type (open and close) affects the frequency of first and second formans. Men’s first and second formant frequencies are lower than women’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acoustic phonetics
  • Minjaee Luri
  • monophthongs
  • formant
  • frequency