نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، تهران ،ایران

2 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی تعداد و نوع وابسته‌های گروه اسمی در متون مورد مطالعه دانش‌آموزان 12-10 ساله چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر تهران است که منطقه 9 تهران با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در این منطقه، 6 مدرسه به‌طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. سپس پیکره نوشتاری کودکان پایه چهارم، پنجم و ششم این مدارس گردآوری شد. در مجموع، 9 کلاس چهارم، 10 کلاس پنجم و 9 کلاس ششم در این پژوهش شرکت داشتند و مجموع دانش‌آموزان 889 نفر بود. از این مجموع براساس جدول مورگان ۳0۰ متن انتخاب شد و 2203 گروه اسمی متن‌ها در چارچوب دستور وابستگی بررسی شد. براساس نتایج به‌دست‌ آمده، دانش‌آموزان‌ وابسته‌های پسین (62/6%) را بیشتر از وابسته‌های پیشین (45/2%) تولید کرده‌اند که این نشانگر آن است که تولید وابسته‌های پسین برای دانش‌آموزان این رده سنی آسان‌تر می‌باشد و به ترتیب موقعیت هشتم (وابسته اضافی) (03/4%)، موقعیت هفتم (صفت بیانی) (39/1%) و موقعیت سوم (خصوصاً اعداد ترتیبی و اصلی، صفت عالی) (22/1%) را بیشتر از دیگر موقعیت‌ها تولید کرده‌اند. موقعیت ششم (شاخص) (01/0%) دارای پایین‌ترین درصد میانگین بوده است. همچنین در تفکیک پایه‌ها، پایه ششم بالاترین میانگین کل (44/12%) را داشته است که نشان می‌دهد با بالاتر رفتن سن، گروه‌های اسمی پیچیده‌تر با وابسته‌های بیشتر تولید می‌شوند. یافته‌های پژوهش حاضر با شناسایی میزان پیچیدگی نحوی گروه اسمی کودکان 10 تا 12 ساله، نیمرخ رشد زبانی آنها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Identification of Noun Modifiersʼ Type and Number in written Texts of Persian Children (10-12).

نویسندگان [English]

  • Halimeh Ebneabbasi 1
  • Masoumeh Najafi Pazoki 2

1 Master of linguistics at Alzahra University, Tehran, Iran

2 Organization of Educational Research and Planning

چکیده [English]

The purpose to do the present research is the identification of the type and the number of noun modifiers in Persian students’ texts (students (10-12) in grades four, five and six) in which the number 9 area of Tehran was selected in purposive sampling and also 6 schools were selected by cluster random sampling. Then, the corpus of texts written by students in grades four, five and six was collected in these schools. In total, 9 classes in grade 4, 10 and 9 ones in grade 5 and 6 respectively were involved in this research and there were 889 students. According to Morgan table, 300 texts were randomly selected in which 2203 noun phrases were analyzed according to Dependency Grammar. Based on the findings, students (10-12) have produced noun postmodifiers (6/62%) by far more than noun premodifiers (2/45%) which indicates that the production of postmodifiers is much easier for the students in these grades and they have produced the genitive modifiers in eighth position (4/03%), attributive adjectives in seventh position (1/39%), in particular, numeral and superlative adjectives in third position (1/22%) respectively more than other positions. While the index in the sixth position (0/01%) has had the lowest average percentage. Students in grade 6 have had the highest average (12/44%), showing the older the students become, the more complex noun phrases they produce. The findings of this research along with identifying the amount of syntactic complexity of the children’s noun phrases shows the view of their language enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • noun phrase
  • noun premodifiers and postmodifiers
  • number of modifiers
  • type of modifiers
  • children (10-12)