نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان روسی

2 استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

بند پیرو متممی در زبان فارسی یکی از وابسته های مستقیم فعل شناخته می شود ولیکن در زبان روسی می تواند وابسته فعل، اسم، صفت کوتاه و یا کلمات شبه گزاره ای نیز باشد. در این پژوهش به بررسی انواع بند های متممی در زبان روسی و فارسی پرداخته ایم و از آنجایی که تفاوت اساسی این بند ها در این دو زبان در کلماتی است که نیاز به وابسته یا متمم اجباری دارند، این کلمات را در زبان روسی و چگونگی بیان این بند ها را در زبان فارسی بررسی خواهیم کرد. هدف این پژوهش اینست که با بررسی موشکافانه بند های پیرو متممی و کلمات نیازمند به متمم و وابسته اجباری در هر دو زبان به مسئله تحقیق که همانا یافتن شباهت ها و تفاوت های اساسی میان بند های پیرو متممی و کلمات نیازمند به متمم اجباری در زبان روسی و فارسی است پاسخ دهیم و گامی در جهت تسهیل آموزش جملات مرکب وابسته ساز روسی به دانشجویان فارسی زبان برداریم. اغلب بند های متممی در زبان فارسی وابسته اجباری افعال هستند، همچنین در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که بند های متممی وابسته به کلمات شبه گزاره ای زبان روسی در زبان فارسی با بند متممی وابسته به افعال ارزیابی، ایجابی و وجهی بیان می شوند و بند های وابسته به صفات کوتاه در زبان فارسی با بند قیدی علت می آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of complement clauses in Persian and Russian languages with focus on words that need obligatory objects

نویسندگان [English]

  • mahnush eskandari 1
  • Ali Saeidi 2

1 گروه زبان روسی

2 گروه روسی

چکیده [English]

In Persian, the complement subordinate clause is known as one of the direct dependents of the verb, but in Russian, it can also be dependents on the verb, noun, short adjective, or predicative adverbs. In this study, we have examined the types of complement clauses in Russian and Persian, and since the main difference between these clauses in these two languages is in the words that need an obligatory dependent or complement, we will examine these words in Russian and also how to express these clauses in Persian. The purpose of this study is to find similarities and fundamental differences between the complement subordinate clause and the words that need complement in both Russian and Persian by carefully examine the complement subordinate clause and the words that need a complement and obligatory dependent in both languages. Therefore, take a step to facilitate the teaching of Russian compound sentences to Persian-speaking students. Most Complement clauses in Persian are obligatory dependent of verbs.
Also, in the studies conducted, it was found that the complement clauses related to predicative adverbs in Russian are expressed in Persian with the complement clause related to evaluative, positive, and aspect verbs, and the clauses related to short adjectives in Persian language come with the adverbial cause clause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complement clause
  • Russian language
  • Persian language
  • Predicative adverbs
  • Subordinate clause