نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایران

2 استادیار گروه مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایران

چکیده

تحلیل معانی و ترجمه حرف جر «باء» در سورة آل عمران، دو اصل بنیادی را دربارة زبان‌ها مشخص ساخت: نخست این‌که ترجمه می‌کنیم، اما زبان‌های مبدأ و مقصد را کاملاً درک نمی‌کنیم (اصل ارتباطی)؛ دوم این‌که زبان‌ها در فرآیند ترجمه با یکدیگر برخورد می‌کنند (اصل زبانی). به دو اصل ارتباطی و زبانی، باید یک اصل سوم، یعنی ترجمه‌های ناهمگون را افزود. برای مثال، زبان فارسی در برابر 16 معنای حرف جر «باء»، مگر تفدیه (و در این پژوهش، هشت معنای جدید بر آن 16 مورد افزوده شد) 26 معنا را در حرف اضافة «به» تدارک دیده است؛ بنابراین ضرورت دارد که مترجمان قرآن (از جمله مترجمان مورد استناد در این پژوهش، یعنی آیتی، صفوی، مجتبوی و مکارم) در وهلة اول با زبان فارسی و در وهلة دوم با زبان عربی آشنا باشند؛ بدون تردید، شناخت زبان مادری، به معنای شناخت بالقوة زبان‌های دیگرست. نتایج پژوهش نشان داد، ترجمة درون‌زبانی حروف جر سورة آل عمران به اندازه ترجمة بین زبانی آن‌ها اهمیت دارد، زیرا این حروف با قرار گرفتن در بافت ویژة قرآن، مستعد خلق معانی متنوع و عامل مؤثر در پدید آمدن ترجمه‌های ناهمگون هستند؛ این نکته در کنار هم‌سطح نبودن دانش زبانی و فرازبانی مترجمان باعث شده تا ترجمه‌های قرآن با کیفیت‌های متفاوت عرضه شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و آماری تحلیلی است. انجام این پژوهش ضرورت دارد، زیرا معانی حروف جر/ اضافه، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کیفیت ترجمه‌های عربی به فارسی و به عکس دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Translating the Meanings of Arabic Preposition “الباء” to Persian Preposition “به” Case Study: surah Al-Imran

نویسندگان [English]

  • Haj Bibi Naderan 1
  • Morteza Zare Beromi 2

1 M.A. In Arabic Language Translation, Damghan University, Iran

2 Assistant professor (PhD), Arabic Language Translation, Damghan University, Iran

چکیده [English]

The analysis of the meanings of the preposition “الباء” and its translation in Surah Al-Imran identifies two basic principles related to the types of languages: First, we translate but we do not fully comprehend the source and target languages (the communicative original); Second, languages collide in the translation process (linguistic origin), and the third principle (which is the different translations) should be added to the two principles of communicative and linguistic. For example, The Persian language provides 26 meanings in the Preposition “به” Against the 16 meanings of the Preposition “الباء” -no self-sacrifice- (And in this research, eight new meanings were added to those 16 meanings). Therefore, it is imperative that the translators of the Quran (including the translators mentioned in this study, Ayati, Safavi, Mojtabavi and Makarem) understand Persian and Arabic; Undoubtedly, knowing the mother tongue means knowing the potential of other languages. The results showed that the meanings of the prepositions of Surah Al-Imran have a significant effect on the quality of translation from native language to native language and from native language to foreign languages, because these prepositions create different meanings in the Quran context, and they are an influential factor in different translations. This point and the difference between linguistic and non-linguistic knowledge of translators has caused translations of the Quran to be presented in different qualities. The research method is descriptive analytical and statistical analytical. This research is necessary because the meanings of the prepositions have a significant effect on the quality of translations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Language
  • Translation
  • Prepositions
  • Meanings