نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

2 گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
شیوه خوانش متون ادبی همواره از موضوعات قابل توجه بوده است و رویکردهای گوناگون انتقادی برای این امر
وجود دارند که نشانه شناسی یکی از این رویکردها به حساب می آید. پژوهش حاضر در صدد بررسی شیوه جدیدی مبتنی بر
است. » نشانه شناسی فرهنگی « رویکرد
پرسشی مطرح می شود که چگونه نشانه شناسی فرهنگی می تواند به خوانش بهتر متن ادبی بیانجامد؛ فرض مقاله آن
ی داستان رستم و سهراب » جنگ افزارها « است که با این رویکرد نوین می توان به خوانش بهینه از متن ادبی که مطالعه موردی
در شاهنامه فردوسی یکی از این نمونه هاست دست یافت. روش پژوهش، مبتنی بر رویکرد نشانه شناسی فرهنگی و الگوهای
مطرح شده در ان می باشد که باتکیه بر این الگوها می توان به نظام نشانه ای جنگ افزارها پی برد. نظام نشانه ای جنگ افزارها که
در دل یک سپهر نشانه ای گسترش یافته، منجر به کشف مفاهیم و نشانه های فرهنگی می شود و خوانش شعر با این نوع
رویکرد نه تنها مانع از رکود فرهنگی است بلکه منجر به تقویت تولید و بازتولید متون ادبی نو می گردد و به فراگیران متون
ادبی از جمله شعر امکان می دهد به تفسیر و تحلیل نشانه ها بپردازند و نتایج جدیدی به دست آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Culturally Semiotic Assessment of Ferdowsi's Shahname ; the Case Study of Warwares in Rostam & Sohrab

نویسندگان [English]

  • Elham Khayatan 1
  • reza sahraee 2

1 Islamic Azad University

2 Department of linguistics, allameh tabatabaee

چکیده [English]

Abstract
Interpreting the literary texts has always attracted considerable attention, and there exist several critical approaches in this regard; semiotics is one of these approaches which merits mention. This study aims to examine a new approach based on the cultural semiotics.
Here this question arises that how the cultural semiotics will culminate in a more accurate interpretation of a literary text. This study presumes that via this new approach, we can achieve the optimal interpretation of the literary texts, one which is covered here being the weaponry in Rustam and Sohrab story in Ferdowsi’s Book of Kings. The methodology of the current study is based on the cultural semiotics and its patterns; thanks to these patterns, we may discover the semiotic system of the weaponry. The semiotic system of the weaponry, which unfolds across a semiotic sphere, leads to the discovery of the cultural concepts and signs. Interpreting poetry via this approach not only inhibits the cultural depression, but it also helps creation and recreation of the novel literary texts, and it also assists the literary texts, esp. poetry, learners and practitioners to analyze and explain the signs and attain new findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the cultural semiotics
  • Ferdowsi’s Shahname
  • Rustam and Sohrab story
  • the warwares