نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

در این پژوهش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) را به مثابۀ یک گفتمان در نظر گرفته‌ایم و بُعد اجتماعی- فرهنگی این گفتمان را با تمرکز بر ’فرهنگ و آموزه‌های فرهنگی‘ آن، مورد تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل گفتمان انتقادی کلاسی قرار داده‌ایم. هدف این تحلیل، رفع چالش‌های عمده درخصوص ’فرهنگ و آموزه‌های فرهنگی‘ در گفتمان آزفا بوده است و بسیاری از باورها و تلقی‌های متداول و طبیعی‌شده دربارۀ موضوع بحث، که مبتنی بر حقیقت امر نیستند، مورد بازبینی قرار گرفته‌اند و در راستای اهداف انتقادی پژوهش ’طبیعی‌زدایی‘و ’افسانه‌زدایی‘ شده‌اند. اصل داده‌های پژوهشِ حاضر با روش زمینه‌یابی و از طریق گفت‌وگو با فاعلان و مشارکان گفتمان آزفا حاصل شده است. مبتنی بر 23 نمونه از داده‌های عینی در متن مقاله، نشان داده‌ایم که شکافی عمیق و فاصله‌ای معنادار میان قضاوت‌ها و گزاره‌های ذهنی و درونی‌شدۀ دست‌اندرکاران و کارگزاران گفتمان آزفا با حقیقت امر درخصوص ’فرهنگ و آموزه‌های فرهنگی‘ وجود دارد. بنابراین برای مجهز شدن به نگاهی انتقادی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و تشکیل چارچوبی گفتمان‌بنیاد دربارۀ ’فرهنگ و آموزه‌های فرهنگی‘، لازم است تغییری بنیادین در زیرساخت‌های فکری خود و تجدیدنظری اساسی در تلقی خود از مقولۀ ’فرهنگ‘ ایجاد کنیم. این تغییر زمانی مؤثر است که از انصاف و منطق ما برخاسته باشد و به‌همان‌اندازه وابسته به و مبتنی بر داده‌های واقعی و عینیِ برآمده از گفتمان آزفا باشد. بر اساس همین داده‌های عینی و واقعی، در جای جای بحث، برای رفع شکاف ژرف مزبور و آسیب‌های ناشی از آن راه‌حل‌هایی در قالبِ چارچوبی قابل‌تعمیم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical discourse analysis of teaching Persian language to non-Persian speakers with a focus on the sociocultural dimension of AZFA’s discourse

نویسنده [English]

  • Faramarz Mozhdekanlou

MA of teaching Persian language to non-Persian speakers

چکیده [English]

In this research, teaching Persian to non-Persian speakers (AZFA) is considered as a discourse and its sociocultural dimension is studied under the light of critical discourse analysis (CDA) and critical classroom discourse analysis (CCDA), with a focus on 'culture and cultural teaching'. The main goal of this analysis is to resolve common challenges on culture and cultural teachings in the AZFA’s discourse and many of the common beliefs and impressions on the topic in question and these untrue, based beliefs are reviewed and by the critical attitude of this research are denaturalized and demythologized. The core data of this research are prepared by the survey method, which means to interview and talk with subjects and participants of AZFA’s discourse. In this paper, based on 23 objective data, a deep gap between judgments and internal, mental Propositions of the executives and agents of the AZFA’s discourse has elucidated. This gap is in contrast with the truth about the culture and cultural teaching. Therefore to provide a critical insight at teaching Persian to non-Persian speakers and to create a discourse-based framework on culture and cultural teachings, it is essential to make a fundamental change in our intellectual infrastructure, and fundamental revision about the issue of culture. This change is effective, when it comes to fairness and logic, and equally lies on actual and objective data which is extracted from the AZFA’s discourse. Based on these data, solutions are provided in a comprehensive framework to solve mentioned gap and its related damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Teaching Persian to non-Persian speakers (AZFA)"
  • "Critical Discourse Analysis (CDA)"
  • "Critical Classroom Discourse Analysis (CCDA)"
  • "AZFA’s Discourse"
  • "Culture"