نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زبانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر معرفی، توصیف، تبیین و بررسی نقش عنصر زبانی بسیار پرکاربرد (-ow) در کردی جنوبی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌های لازم به‌صورت میدانی از گویشوران بومی به‌وسیله مصاحبه و گفتگو جمع‌آوری شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که پی‌بست (-ow) دارای توزیع و کاربردهای بسیار متنوعی است. عمدتا با افعال متعدی ساده و مرکب ظاهر می‌شود ولی گاهی نیز با (مفعول حرف اضافه در) افعال لازم به کار می‌رود. از نظر جایگاه، گاهی بعد از پی‌بست مفعولی ظاهر می‌شود و گاهی نیز قبل از آن. همچنین در مواردی به صورت پیش بست تظاهر پیدا می‌کند. از لحاظ معنائی، دارای معنای مشخص بوده و از لحاظ شمار و جنس با مفعول جمله مطابقه می‌نماید، ولی از نظر صوری همیشه دارای یک صورت واحد است. پی‌بست (-ow) با مفعول بسیاری از افعال می‌تواند همنشینی داشته باشد، در عین حال با دسته‌ای دیگر از افعال همنشینی ندارد. هم می‌تواند به مفعول معرفه ارجاع دهد و هم به مفعول نکره. بنابراین، به عوامل کلامی حساس نیست. رویهمرفته، اگرچه، می‌تواند دارای نقش‌های متنوعی باشد، لیکن بارزترین نقش آن مفعول‌نمائی و یا مظاعف-سازی مفعول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Functions of (-ow) in Southern Kurdish

نویسندگان [English]

  • Habib Gowhari 1
  • Forugh Asadi 2

1 Department of linguistics, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

2 Department of Linguistics, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

چکیده [English]

This study is intended to gauge and describe the role of Kurdish linguistic element (-ow) in coding object in southern Kurdish. This study is descriptive-analytic in which the data are collected from native speakers through interview and natural conversations. Based on the linguistic distribution and the provided arguments in this paper, this linguistic element is named as an object-marker enclitic. Analyzing the employed data indicates that this object-marker enclitic has, apparently, various roles. It is mainly accompanied with transitive verbs, however, it is found to accompany intransitive verbs as well. As for its distribution, it can both follow and precede object pronominal clitics. However, in few cases, it is, even, prefixed to the verb. In terms of its meaning, it has clear content meaning cross-referencing object in terms of person and number, though it has a fixed form (-ow). It can accompany many simple and complex verbs, though its presence is blocked with many other verbs. It can cross-reference to both definite and indefinite objects. Therefore, it is not sensitive to information distribution. In general, it has various roles of which object-marking and object-doubling is emphasized in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • object marker
  • case
  • enclitic
  • southern Kurdish