منشأ زبان از دیدگاه قرآن

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دانش آموخته از دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

منشأ زبان راز سر به مهری است که ذهن بسیاری از زبان شناسان را درگیر کرده است. مقالۀ حاضر پس از نقد و بررسی نظریه های مطروحه در این زمینه نظریۀ جدیدی بر اساس تفسیر و تحلیل علمی آیات قرآن کریم ارائه نمود که ترکیب شدۀ دو مورد از نظریه های پیشین می باشد. بر مبنای منطق دینی این نظریه ابداع تدریجی زبان و وجود خانواده های متعدد زبانی رد می شود. به موجب نظریۀ یادشده یک زبان به صورت دفعی در دو مرحلۀ صرف و نحو به حضرت آدم و حوا (علیهما السلام) القا گردید، اما فرزندانشان زبان ها را به طور تدریجی و با تکیه بر توانش زبانی خود و داده های زبانی محیط پیرامون فرا می گیرند. عوامل اجتماعی و جغرافیایی حاصل از مهاجرت انسان ها به شکل گیری گونه های زبانی مختلف منجر شده است. ارائۀ مصادیق جدید از ابعاد اعجاز بیانی و علمی قرآن، دستاورد مهم این یافته ها به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origin of Language from the Quran Perspective

نویسنده [English]

  • Qodrat Javdani
Graduated from Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The origin of language is veiled in mystery which has been running in many linguists’ minds. Having reviewed and criticized the presented theories in this regard, the current article introduced a new theory based on the interpretation and scientific analysis of the holy Koran verses that is a combination of two previous theories. According to the religious rationale of this theory, gradual coinage of language and existence of the various language families are rejected. On the basis of the mentioned theory, a language was received suddenly in two morphological and syntactic steps by Adam and Eve (peace be upon them); however, their children acquire languages gradually relying on their linguistic competence and inputs around them. Social and geographical factors caused by peoples’ migration have led to the formation of different linguistic varieties. Introducing new exemplifications of the rhetoric and scientific aspects of the Koranic miracles is the important achievement of these findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the origin of language
  • the Qur’an
  • rhetoric miracle
  • scientific miracle