کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با افزایش میزان تأثیر فناوری بر ابعاد مختلف زندگی انسان، تولید ابزارهای نوین آموزشی و استفاده از آنها نیز توسعه یافته است. واضح است که یکی از حوزه‎هایی که به شکل قابل توجهی تحت­تأثیر نفوذ فناوری قرار گرفته، حوزۀ آموزش زبان است. علاوه ‌بر این، یادگیری زبان خارجی/ دوم از طریق تکنولوژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، باید شرایطی را فراهم نمود تا آموزش زبان به این روش تسهیل شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تولید و ارزیابی نرم‎افزار آموزش واژگان پایۀ زبان فارسی اهتمام ورزیده است. به منظور ارزیابی نرم‎افزار‎، نسخۀ اولیه و پرسشنامۀ مربوطه از طریق ایمیل و به صورت غیرمستقیم در اختیار 15 نفر از زبان فارسی‎آموزان عضو شبکۀ اجتماعی فارسی‎آموزان بنیاد سعدی قرار گرفت. علاوه بر این، جهت دریافت و به‎کارگیری اظهار نظر کارشناسان، پژوهشگران 15 نفر از کارشناسان نرم‎افزار را انتخاب کرده و نرم‎افزار مورد نظر و پرسشنامۀ مذکور را در اختیار آنها قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه‎ها حاکی از آن بود که نرم‎افزار نامبرده تا حد زیادی مورد توجه زبان‎آموزان و کارشناسان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Technology and Educational Software in Learning Foreign Language Vocabulary

نویسندگان [English]

  • Talieh Mansouri 1
  • Zari Saeedi 2
1 M.A. in Applied Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Applied Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the increasing impact of technology on different aspects of human life, the production of new educational tools and their use expanded. It is clear that one of the areas that have been significantly affected by the impact of technology is the field of language education. In addition, learning a foreign/ second language through technology is very important. Therefore, the conditions for facilitating language learning in this way must be provided. Accordingly, this study attempted to produce and evaluate the core vocabulary of Farsi Language educational software. In order to evaluate the software, the initial version and the questionnaire was indirectly sent to 15 Farsi learners of the Sa’adi Foundation social network via Email. Moreover, in order to receive and apply software experts’ comments, the software and the questionnaire were given to 15 software experts by the researcher. The results of the questionnaire showed that the software has greatly interested the learners and the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software
  • Core Vocabulary
  • Farsi Learners
  • Social Network
  • Sa’adi Foundation

حیدری، غلامحسین؛ یاسمن مدانلو، مرضیه نیازآذری و عبداله جعفری­گلوچه. (1389). «مقایسۀ تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوۀ سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان». فصلنامۀ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.1. 103ـ115.

سعادتمند، محسن. (1381). مطالعۀ تأثیر آموزش به کمک رایانه(CALL) بر یادگیری زبان انگلیسی سال اول دبیرستان و مقایسۀ آن با روش‌های سنتی آموزش. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت معلم.

سعیدی، زری و شرفی‎نژاد، حسنیه. (1392). «طراحی یک بستۀ الکترونیکی برای بهبود آموزش و سنجش واژگان پایۀ زبان فارسی». پژوهشنامۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان. شمارۀ 1. 135ـ154.

علوی مقدم، سید بهنام و معصومه خیرآبادی. (1393). «بررسی واژگان پایه در متن‎های داستانی و شعرهای مجله رشد نوآموز». فصلنامۀ‎ جستارهای زبانی. 5. 139ـ160.

نعمت‎زاده، شهین، محمد دادرس، مهدی دستجردی کاظمی و محرم منصوری‎زاده (1390). واژگان پایۀ فارسی از زبان کودکان ایرانی. تهران: موسسۀ فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه).

وزارت آموزش و پرورش. (1392). پرسشنامۀ استاندارد نرم‎افزارهای آموزشی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی.

Ahmadian, M., M. Amerian & A. Goodarzi. (2015). “A comparative study of paper-based and computer-based contextualization in vocabulary learning of EFL students”. Advances in Language and Literary Studies. 6 (2). 96-102.

Babapour A. L. (2013). “The effect of CALL program on expanding lexical knowledge of Iranian EFL learners”. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 10 (5). 45-57.

Barani, Gh. (2011). “The relationship between computer assisted language learning (CALL) and listening skill of Iranian EFL learners”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15. 4059-4063.

Basoz, T. & F. Cubukcu. (2014). “The effectiveness of computer assisted instruction on vocabulary achievement”. Mevlana International Journal of Education (MIJE). 4(1). 44-54.

Bland, S. K., J. S. Noblitt, S. Armington & G. Gay (1990). “The naive lexical hypothesis: evidence from computer assisted language learning”. The Modern Language Journal. 74 (4). 440-450.

Chun, Dorothy. M., & Jan. L. Plass. (1996). “Effects of multimedia annotations on vocabulary Acquisition”. The Modern Language Journal. 80(2). 183-198.

Coady, J., J. Magoto, Ph. Hubbard, J. Graney, & K. Mokhtari. (1993). “High frequency vocabulary and reading proficiency in ESL readers”. In T. Huckin, M. Haynes & J. Coady (eds.). Second Language Reading and Vocabulary Learning. Norwood, NJ: Albex. 217-228.

Cross, R. Th., R. B. Bruce, V. K. Linda. & L. B. Arlene. “Static and dynamic keyboards: Semantic compaction in worlds”. Retrieved April, 2015 from http://www.minspeak.com/.

Fehr, C. N., M. L. Davison, M. Graves, G. Sales, B. Seipel, & S. Sekhran-Sharma. (2012). “The effects of individualized, online vocabulary instruction on picture vocabulary scores: An efficacy study”. Computer Assisted Language Learning. 25(1). 87-102.

Ghabanchi, Za., & M. Anbarestani. (2008). “The effects of CALL program on expanding lexical knowledge of EFL Iranian intermediate learners”. The Reading Matrix. 8(2). 86-95.

Gorjian, B., S. R. Moosavinia, K. Ebrahimi Kavari, P. Asgari, & A. Hydarei. (2011). “The impact of asynchronous computer-assisted language learning approaches on English as a foreign language high and low achievers' vocabulary retention and recall”. Computer Assisted Language Learning. 24(5). 383-391.

Hashem H. & R. Essam. (2010). Software Application for Computer Aided Vocabulary Learning in a Blended Learning Environment. Master Thesis. The American University: Cairo.

Hulstijn, J. H., M. Hollander, & T. Greidanus. (1996). “Incidental vocabulary learning by advanced foreign language students: the influence of marginal glosses, dictionary use, and reoccurrence of unknown words”. The Modern Language Journal. 80(3). 327-339.

Johnson, A., & N. Heffernan. (2006). “The short readings project: A CALL reading activity utilizing vocabulary recycling”. Computer-Assisted Language Learning. 19(1). 63-77.

Kang, S. H. (1995). “The effects of a context-embedded approach to second language vocabulary learning”. System. 23. 43-55.

Kayaoğlu, M., N., R. D. Akbaş, & Z. Öztürk. (2011). “A small scale experimental study: Using animations to learn vocabulary”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 10(2). 24-30.

Knight, S. (1994). “Dictionary use while reading: The effects on comprehension and vocabulary acquisition for students of different verbal abilities”. The Modern Language Journal. 78(3). 285-299.

Ko, M. H., & J. Goranson. (2014). “Technology-assisted vocabulary learning and student learning outcomes: A case study”. Multimedia-Assisted Language Learning. 17(1). 11-33.

Lai, C. C., & W. A. Kritsonis. (2006). “The advantages and disadvantages of computer technology in second language acquisition”. Doctoral Forum: National Journal For Publishing and Mentoring Doctoral Student Research. 3(1). 1-6.

Laufer, B. (2003). “Vocabulary acquisition in a second language: Do learners really acquire most vocabulary by reading? Some empirical evidence”. The Canadian Modern Language Review. 59(4). 567-587

Laufer, B., & M. Hill. (2000). “What lexical information do L2 learners select in a CALL dictionary and how does it affect word retention?”. Language Learning & Technology. 3(2). 58-76.

Levy, M. & Ph. Hubbard. (2005) “Why call CALL CALL?”. ComputerAssisted Language Learning. 18(3). 143–149.

Lin, Ch. Ch., H. J. Chan, & H. Sh. Hsiao. (2011). “EFL student’s perceptions of learning vocabulary in a computer supported collaborative environment”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 10(2). 91–99.

Ma, Q., & P. Kelly. (2006). “Computer assisted vocabulary learning: Design and evaluation”. Computer Assisted Language Learning. 19 (1). 15-45.

Miles, S., & Ch. J. Kwon. (2008). “Benefits of using CALL vocabulary programs to provide systematic word recycling”. English Teaching. 63(1). 199-216.

Naraghizadeh, M., & Sh. Barimani. (2013). “The effect of CALL on the vocabulary learning of Iranian EFL learners”. Journal of Academic and Applied Studies. 3(8). 1-12.

Pahlavanpoorfard, S. & A. Soori. (2014). “The impact of using computer software on vocabulary learning of Iranian EFL university students”. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. 3(4). 23-28.

Saeedi, Z., & Sh. S. Sajjadi. (2013). “Technophobia hindrance in teacher education: The impact of risk-taking personality in CALL”. Paper presented at the 11th TELLSI International Conference. Mashhad.

Steffen, J. & G. Hansen. (1987). “Effect of computer-assisted instruction on development of cognitive and psychomotor learning in bowling”. Journal of Teaching in Physical Education. 6. 183-191.

Taylor, R. (1980). The computer in the school: Tutor, tool, tutee. New York: Teachers College Press.

Thornton, P. & Ch. Houser. (2005). “Using mobile phones in English education in Japan”. Journal of Computer Assisted Learning. 21. 217-228.

Tozcu, A. & J. Coady. (2004). “Successful learning of frequent vocabulary through CALL also benefits reading comprehension and speed”. Computer Assisted Language Learning. 17(5). 473-495.

Yamada, M., S. Kitamura, N. Shimada, T. Utashiro, K. Shigeta, E. Yamaguchi, R. Harrison, Y. Yamauchi & J. Nakahara. (2011). “Development and evaluation of English listening study materials for business people who use mobile devices: A case study”. CALICO Journal. 29(1). 44-66.

Yan, Y. L. (2010). The Effect of De-contextualized Multimedia Software on Taiwanese College Level Students' English Vocabulary Development. Doctoral dissertation. University of Mississippi.

Yoshii, M. (2006). “L1 and L2 glosses: Their effects on incidental vocabulary learning”. Language Learning & Technology. 10(3). 85-101.

سایت‎های اینترنتی:

http://fln.saadifoundation.ir/.