بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

غلت نرمکامی [w] بر خلاف غلت سختکامی [j] در نظام آوایی زبان فارسی نقش تمایزدهندگی ندارد زیرا توزیع آن در مواضع واجی ناقص است؛ یعنی تنها در تعداد معدودی از کلمات فارسی آن هم فقط بعد از واکۀ [o] ظاهر می­شود (مانند "شوق"، "حول"، "دور"). به همین دلیل، [w] در فارسی صرفاً به عنوان واج‌گونه‌ای از واج /v/ در نظر گرفته شده است. همچنین، فرض شده است که غلت نرمکامی [w] در روساخت آوایی کلمات مورد نظر، گاه به­کلی از زنجیرۀ آوایی حذف شده و به جبران آن واکۀ /o/ قبل از آن کشیده می­شود که در این حالت توالی آوایی [ow] به صورت [où] تلفظ می­شود. در تحقیق حاضر میزان اعتبار فرضیه­های واجی مطرح شده در پیشینۀ مطالعات فارسی درباره­ی صورت آوایی کلمات حاوی غلت نرمکامی [w] را در یک مطالعه آزمایشگاهی بررسی کردیم. نتایج تحلیل­های فرکانس، دامنۀ انرژی و دیرش زنجیره­های آوایی هدف نشان داد که [w] بعد از واکۀ [o] در کلمات مربوطه تظاهر آوایی دارد، ولی تظاهر آن به صورت یک گونۀ تضعیف‌ شده است. با کاهش فعالیت [w] در توالی آوایی [ow]، شکل هندسی حفره دهان و الگوی واک­سازی حنجره تغییر می­کند که باعث می­شود (1) دامنۀ انرژی برای فرکانس‌ها تا حدود قابلِ توجهی تقویت می‌شود؛ (2) مقادیر فرکانس سازه‌ها تا حدی افزایش یابد و (3) پهنای نوار سازه‌ها تا حدی باریک‌تر شود. برایند تمامی این تغییراتِ صوتی، شباهت آوایی بیشتر غلت [w] به واکۀ [o] و در نتیجه دیرش بیشتر واکۀ [o] است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phonetic Study of the Velar Glide [w] in Persian

نویسندگان [English]

  • vahid sadeghi 1
  • Banafshe Mardan 2
1 Department of English language and linguistics, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University
2 M.A. in Linguistics, English Language and Linguistics Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Persian velar glide [w], unlike the palatal glide [j], does not serve a contrastive function in Persian phonology since it has incomplete distribution, occurring only in few words after the mid back vowel /o/. Thus, [w] is described as an allophone of the phoneme /v/. Furthermore, it has been assumed that [w] in [ow] may be deleted in connected speech giving rise to the compensatory lengthening of the preceding [o] vowel. In the present research, we examined the phonetic realization [w] in Persian words in an experimental study. The results suggested that [w] is acoustically present in the target words but is reduced or weakened to different degrees. As [w] is reduced in [ow], the shape of the vocal tract as well as the phonation type changes, resulting in (1) increase of overall intensity of the spectrum; (2) increase in the formant frequencies; and (3) decrease in bandwidths of the formant frequencies. All these systematic acoustic variations cause the vowel [o] in [ow] to be produced and perceived as longer than an ordinary [o] vowel

کلیدواژه‌ها [English]

  • velar glide [w]
  • phonological distribution
  • acoustic variations
  • duration
  • weakening

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
         
         
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       

 

 

 

بی‌جن‌خان، محمود. (1392). نظام آوایی زبان فارسی. تهران: انتشارات سمت.

ثمره، یدالله. (1378).  آواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوایی هجا. ویراست 2. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

حق‌شناس، علی محمد. (1356).  آواشناسی. تهران: انتشارات آگاه.

حق­شناس، علی محمد. (1370). دستگاههای چندگانه مصوت در زبان فارسی ، مقالات ادبیـ زبانشناختی. تهران: انتشارات نیلوفر.

مدرسی قوامی، گلناز. (1389). «نگاهی دیگر به واکۀ مرکب در زبان فارسی: ملاحظات آوایی، تاریخی و صرفی». مجموعه مقالات نخستین کارگاه آموزشی و پژوهشی صرف. به کوشش ویدا شقاقی. تهران: انجمن زبان­شناسی ایران. 49-71.

مدرسی قوامی، گلناز. (1395). «واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی». پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی. 6 (11). 1 ـ17.

صادقی، وحید. (1389). «آواشناسی و واج‌شناسی همخوان‌های چاکنایی»، مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی. سال دوم. شماره اول. 49ـ62.

یار‌محمدی، لطف­الله. (1364). درآمدی به آواشناسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

Bijankhan, M. (2000), "Compensatory Lengthening: An Experimental Approach", Proceedings of International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP), 2, 507-510.

Boersma, P. & Weenink, D. (2018), Praat: Doing phonetics by computer (Version   6.0.43), http://www.praat.org/, [Computer program].

Catford J. C. (2001), A Practical Introduction to Phonetics, Oxford, Clarendon Press.

Chomskey, N. & Halle, M. (1968), The Sound Pattern of English, Cambridge – Massachusetts, MIT Press.

Fant, G. (1962), "Descriptive analysis of Speech", M. Crocker (ed.), Encyclopedia of  Acouustics, Vol. 4, John Wiley, 1589-1597.

Hon Hunt, E. (2009), Acoustic Characterization of the Glides /j/ and /w/ in American English, PhD dissertation, Cambridge, MA, Massachusetts Institute of Technology.

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996), The Sound of the Worlds Languages, Oxford, Blackwell.

Modarresi Ghavami, G. (2002), "The Status of [ow] in Modern Standard Persian", Paper Presented at the 4thBiennial Conference on Iranian Studies, Bethesda, Maryland.

Sadeghi, V. & Bijankhan, M. (2007), "Compensatory Lengthening in Persian", Proceedings of ICPHSXVI’, Saarbrucken, Germany.

Sadeghi, V. (2011), "Laryngealization and Breathiness in Persian", Proceedings of INTERSPEECH, Florence, Italy, 629-632.

Selkirk, E. (1984), "On the major Class Features and Syllable Theory", M. Aronoff, & R. T. (eds.), Language Sound Structure, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 107-136.

Stevens, K. N. (1998), Acoustic Phonetics. Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

Stevens, K. N. & Hanson, H. M. (2009). "Articulatory-acoustic relations as the basis of distinctive Contrasts", W. Hardcastle, & J. Laver (eds.), Handbook of Phonetic Sciences (2nd Ed.), Malden, Massachusetts, Wiley- Blackwell.

Sun, W. (1996), Analysis and Interpretation of Glide Characteristic in Pursuit of an Algorithm for Recognition, SM Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Cambridge, Massachusetts.