پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور

2 آموزش عالی امین، فولادشهر

چکیده

مطالعة حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیل کمی به بررسی سؤال‌های چالشی مطرح شده توسط خبرنگاران از رؤسای جمهور در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا پرداخته است. برای این منظور، سؤال‌های مربوط به پرسش ازرؤسای جمهور در ایران (دوره ریاست احمدی نژاد و روحانی) و رؤسای جمهور ایالات متحده (دوره ریاست اوباما و ترامپ) به طور تصادفی از حدود 70 روزنامه نگار (35 نفر در هر گروه) در کنفرانس‌های مطبوعاتی سیاسی برگزار شده بین سال‌های1391 تا 1396 جمع‌آوری و تحلیل شد. داده‌های این تحقیق بر اساس چارچوب کلی‌من و همکاران (2006) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که خبرنگاران آمریکایی از چالش آغازین به‌طور معناداری بیشتر از خبرنگاران ایرانی استفاده کردند، در‌حالی که قالب دیگر-ارجاعی و چالش کلی در سطح معناداری در پیکره ایرانی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، در دو پیکره تحقیق، سؤال‌ منفیکمترین میزان فراوانی را داشته و از سؤال اظهاری در پیکره آمریکایی استفاده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Journalists' Adversarial Questions in Iran and the United States Political Interviews

نویسندگان [English]

  • Maryam Farnia 1
  • Nasrin Abedian 2
1 assistant professor of applied linguistics, payame noor university
2 Amin Institute of Higher Educaiton, Fooladshahr
چکیده [English]

Using a descriptive method and quantitative analysis, the present study analyzed questions in the political interviews in Iran and the United States in order to show what types of adversarial are used in the journalists’ questions and whether there are differences in the use of adversarials between Iranian and American journalists. To this end, the questions addressing the presidents in Iran (i.e. Presidents AhmadiNejad and Roohani) and presidents in the US (i.e. Presidents Obama and Trump), around 70 journalists (35 in each corpus) in political press conference, were randomly collected from 2012 to 2017. The data were then analyzed based Clayman et.’s (2006) framework to examine how language is used to express adversarial questions. The findings showed that preface tilt was significantly used more in American corpus while other-referencing frames and global adversarial were significantly used more in Iranian corpus. Moreover, in the two corpora, negative questions were the least frequently used type of question and declarative questions was absent in American corpus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • journalists’ questions,
  • adversarialness
  • political interview
  • press conference