تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی

2 علوم قرآن و حدیث

چکیده

پنج آیة آغازین سورة علق، به سبب اخبار موجود مبنی بر ارتباط این آیات با آغاز نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر اکرم(ص) در غار حرا، همواره مورد توجه اسلام‌پژوهان مسلمان و غیرمسلمان بوده‌است. به‌طوری‌که اغلب آنان این بخش از آیات سورة علق را جدا و بی‌ارتباط با دیگر آیات این سوره می‌دانند. کشف ارتباط و پیوستگی میان الفاظ و عبارات سوره‌های قرآن، از آنجهت که در نگاه نخست، آن را مجموعه‌ای پراکنده و ناهماهنگ نمایانده که پیام قابل درکی از آن برنمی‌آید امری ضروری است. مقاله پیش رو، بر اساس مدل ارتباطی نیل رابینسون، که بر پایة تکرار شدن الفاظ استوار است به تحلیل و تبیین پیوستگی آیات سورة علق و نقد مدلول اخبار آغاز نزول قرآن کریم پرداخته است. تعیین بخش‌های سوره، بررسی ارتباط میان بخش‌های متوالی با کمک واژه‌های قلاب‌دار و در نهایت ارائة مدل آینه‌ای، ارتباط بخش نخست سورۀ علق؛ یعنی آیات یک تا پنجم را با سایر بخش‌ها به‌طور کامل برقرار می‌داند و پیوستگی آیات این سوره که به چینشی حکیمانه تدبیر یافته اثبات می‌شود. همچنین، نقد اخبار آغاز نزول، که منجر به ازهم‌گسیخته انگاشتن آیات سورة علق شده است، مجعول و ساختگی بودن آنها را به‌روشنی نشان داده و تاریخ‌گذاری سورة علق نیز نشان می‌دهد که پنج آیه نخست سورة علق کاملاً مرتبط با سایر آیات این سوره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون

نویسندگان [English]

  • Roohallah MuhamadAliNejadOmran 1
  • Hesam EmamiDanaloo 2
1 Member of the Quranic Sciences and Hadith of the School of Theology of Allameh Tabataba'i University
2 student
چکیده [English]

پنج آیة آغازین سورة علق، به سبب اخبار موجود مبنی بر ارتباط این آیات با آغاز نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر اکرم(ص) در غار حرا، همواره مورد توجه اسلام‌پژوهان مسلمان و غیرمسلمان بوده‌است. به‌طوری‌که اغلب آنان این بخش از آیات سورة علق را جدا و بی‌ارتباط با دیگر آیات این سوره می‌دانند. کشف ارتباط و پیوستگی میان الفاظ و عبارات سوره‌های قرآن، از آنجهت که در نگاه نخست، آن را مجموعه‌ای پراکنده و ناهماهنگ نمایانده که پیام قابل درکی از آن برنمی‌آید امری ضروری است. مقاله پیش رو، بر اساس مدل ارتباطی نیل رابینسون، که بر پایة تکرار شدن الفاظ استوار است به تحلیل و تبیین پیوستگی آیات سورة علق و نقد مدلول اخبار آغاز نزول قرآن کریم پرداخته است. تعیین بخش‌های سوره، بررسی ارتباط میان بخش‌های متوالی با کمک واژه‌های قلاب‌دار و در نهایت ارائة مدل آینه‌ای، ارتباط بخش نخست سورۀ علق؛ یعنی آیات یک تا پنجم را با سایر بخش‌ها به‌طور کامل برقرار می‌داند و پیوستگی آیات این سوره که به چینشی حکیمانه تدبیر یافته اثبات می‌شود. همچنین، نقد اخبار آغاز نزول، که منجر به ازهم‌گسیخته انگاشتن آیات سورة علق شده است، مجعول و ساختگی بودن آنها را به‌روشنی نشان داده و تاریخ‌گذاری سورة علق نیز نشان می‌دهد که پنج آیه نخست سورة علق کاملاً مرتبط با سایر آیات این سوره است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اقرأ
  • اسم
  • سوره علق
  • پیوستگی
  • رابینسون