بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در واژگان زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز

2 گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری، شیراز

چکیده

پژوهش حاضر در حوزه‌ی آواشناسی آکوستیک، سعی داشت ماهیت صوت‌شناختی انسدادی چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در زبان فارسی را مشخص سازد و به این‌ پرسش پاسخ دهد که آیا این آوا در آن جایگاه نقش یک همخوان را دارد یا ویژگی واکه‌ی آغازین در زبان فارسی است. دادگان پژوهش شامل سه دسته ناواژه‌ی گروه 1 که در آن واکه‌، پس از یک واج به‌جز انسدادی چاکنایی قرار دارد، گروه ناواژه‌ی 2 که وجود انسدادی چاکنایی پیش از واکه در آن‌ها محرز است و گروه سوم شاملِ 30 واژه‌ی زبان فارسی که با واکه‌ آغاز می‌شوند. این سه گروه ناواژه و واژه توسط 16 نفر اعضای نمونه در استودیو خوانده و ضبط شدند. سپس در نرم‌افزار پرات، بر اساس ویژگی‌های آکوستیکیِ دیرش، شیب طیفی، سازه‌ی اول و شدت، واکه‌های هر گروه، مورد سنجش واقع شدند، مقادیر عددیِ به‌دست‌آمده، براساس شاخص‌های میانگین، واریانس و آزمون تعقیبی شفه، بررسی آماری شدند. درنهایت بر اساس تحلیل‌ها، معیارهای وجودِ همخوان انسدادی ‌چاکنایی در گروه واژه تایید نشدند، پس انسدادِ کاملی که ویژگی‌های صوت‌شناختی یک همخوان را داشته باشد، پیش از واکه‌های آغازین در واژگان زبان فارسی وجود ندارد، بنابراین، آن انسداد ناقص می‌تواند همان ویژگی صوتی باشد که در ابتدای فرایند تولید واکه‌ی آغازین به آن اضافه می‌شود و آن واکه را چاکنایی‌شده می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

acoustic analysis of Glottal stop occurrence before initial vowels in Persian words

نویسندگان [English]

  • Zahra Navabsafavi 1
  • Mhammad Hadi Fallahi 2
  • Mhammad reza Falahati Qadimi Fumani 1
1 Department of computational linguistics, regional information center of science and technology
2 Department of Computational Linguistics, Regional Information center of Science and technoligy
چکیده [English]

The present study, in the context of computational linguistics and acoustic phonetics, attempted to determine the acoustic features of glottal stop before the word initial vowels in the Persian language and to answer the question whether this sound is a consonant or is the characteristic of the initial vowel in the Persian? The research test groups consisted of three groups, nonword 1that in which the vowel is located after an consonant except glottal stop, the nonword group 2,that the presence of glottal stop is clear before the vowel, and the third group containing 30 words of Farsi language Which begin with vowels, were recorded by sample members at the studio. Then by The Praat software they were evaluated based on acoustic measures, duration, first formant, intensity and spectral tilt of vowels of each group. The numerical values obtained were analyzed based on mean indices, variance and Scheffe test. Finally, according to the analyzes, the criteria for the existence of the glottal stop consonant in the word group were not verified, so that the complete stop that has the acoustic characteristics of a consonant does not exist before the word initial vowels in the Persian language, therefore, that incomplete obstruction can …. be as the that phonetic process it is added at the beginning of the initial vowel production, and it makes that vowel glottalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic phonetics
  • Glottal stop
  • Word initial vowel
  • Glottalization
  • Praat