مضاعف سازی واژه بستی و خروج مفعول صریح بر اساس داده هائی از کردی جنوبی (کلهری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام

2 گروه زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی فرایند مضاعف‌سازی واژه‌بستی و پیامدهای آن برای نحو زبان بر اساس داده‌هائی از کردی کلهری است. به عبارت دیگر، مساله این است که آیا مضاعف‌سازی واژه‌بستی حالت غالب در کردی کلهری است یا اینکه این فرایند مانند بسیاری از زبان-های دیگر منجر به منفک‌شدن گروه اسمی از درون بند و خروج آن (به سمت چپ یا راست) می‌گردد. تبیین تفاوت بین وند و واژه‌بست نیز از اهداف دیگر این پژوهش است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر ارائه استدلال جهت بررسی رابطه بین مضاعف‌سازی واژه‌بستی و ساخت نحوی در کردی کلهری می‌باشد. این پژوهش عمدتا بر اساس چارچوب ارائه‌شده در اسپنسر و لوئیز (2012) انجام گرفته است. برای گردآوری داده، از شیوه میدانی، مشاهده، مصاحبه و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای اقدام به جمع‌آوری داده‌ها شد. نتایج نشان داد که فرایند مضاعف‌سازی واژه‌بستی به‌صورت محدود در کردی کلهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، برای اجتناب از حضور هم‌زمان واژه‌بست و گروه اسمی مرتبط با آن، گویشوران کردی کلهری اغلب متوسل به ساخت نحوی خروج (به چپ یا راست) می‌شوند و به این ترتیب گروه اسمی (مفعول صریح) را از ساختار موضوعی جمله خارج می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clitic doubling and Dislocation of Direct Object Based on evidence from Kalhori Kurdish

نویسندگان [English]

  • Sara Ahmadi 1
  • Habib Gowhari 2
1 Department of Linguistics, Islamic Azad university
2 Department of linguistics, Islamic Azad University, Ilam branch
چکیده [English]

The Present study aims at investigating clitic doubling in Kalhori Kurdish. The implications of clitic doubling for Kurdish syntax is, also, investigated. In other words, we intend to find whether clitic doubling is a common feature of this language variety or it leads to some syntactic operations including (left or right) dislocation of NP arguments. Another implication of this study is to shed light on the distinction made between (inflectional) affix and clitic. The present study is a descriptive- analytic one in which many arguments are presented to deal with the nature of the relationship between clitic doubling and syntactic structure in Kalhori Kurdish. Theoretically, the present study is mainly based on the Spenser and Luis (2012). Observation, interview and field work were employed to collect the required data. The results indicated that clitic doubling is not a preferred process in Kalhori Kurdish. Instead, Kurdish speakers prefer to dislocate (to right or left) the relevant NP in the sentence to prevent both clitic and its related NP simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clitic
  • doubling
  • dislocation
  • suffix
  • Kalhori Kurdish