انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هر تناوب، به عنوان جفت جملاتی با ساختارهای کمابیش متفاوت که معنای یکسانی دارند، تعریف می ‌‌شود. محدودیت‌هایی که تناوب‌ها بر افعال اعمال می‌کنند به ویژگی‌های معنایی افعال حساس است. از این‌رو تناوب‌ها را می‌توان به عنوان معیاری جهت طبقه‌بندی افعال به روشی موثر به کار گرفت. لوین با معرفی 79 تناوب موضوعی و بررسی آنها بر 3024 فعل انگلیسی، افعال انگلیسی را به 49 طبقه معنایی گسترده و 192 ریزطبقه دسته‌بندی کرد. به اعتقاد لوین افعالی که طبق رفتار مشترکشان در تناوب‌ها در یک طبقه قرار می‌‌گیرند، مؤلفه‌‌های معنایی مشترکی دارند. این مقاله به بررسی یکی از انواع تناوب‌های معرفی شده توسط لوین با عنوان تناوب‌های دوسویه پرداخته است که خود شامل چندین نوع تناوب می‌شود. یکی از این تناوب‌ها با عنوان تناوب مفعول دوسویه قابل‌درک، در دسته‌بندی لوین در زمره تناوب‌های گذرایی معرفی شده است. تناوب‌های گذرایی شامل تناوب‌هایی می‌شود که گذرایی فعل در دو ساخت تناوبی تغییر می‌کند. انواع دیگر تناوب‌های دوسویه که لوین معرفی کرده است، تناوب‌هایی هستند که بدون تغییر در گذرایی فعل رخ می‌دهند. این تناوب‌ها عبارتند از تناوب دوسویه ساده، تناوب دوسویه باهم و تناوب دوسویه جدا ازهم. با بررسی تناوب‌های لوین بر پیکره‌ای بالغ بر 3070 فعل فارسی اعم از افعال مرکب و ساده، دریافتیم که همه انواع این تناوب‌ها، در فارسی نیز وجود دارند. در ادامه به بررسی تناوب‌هایی پرداختیم که نگارنده با توجه به ویژگی‌های برخی از افعال فارسی شناسایی و معرفی کرده است. این تناوب‌ها عبارتند از تناوب دوسویه زنجیری و تناوب دوسویه اشتراکی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

reciprocal alternations in persian

نویسنده [English]

  • maryam ghiasvand
buali sina university
چکیده [English]

An alternation is defined as a pair of sentences with more or less identical structures and the same meaning. These alternations are sensitive to the meaning component of verbs. Therefore, it can be used as a criterion for classifying verbs in an effective way. Levin classified English verbs into 49 broad semantic classes and 192 subclasses, introducing 79 argument alternations. she believes that various aspects of the syntactic behavior of verbs are tied to their meaning. Moreover, verbs that fall into classes according to shared behavior, would be expected to show shared meaning components. This paper examines a type of alternations introduced by Levin called "Reciprocal Alternation", which itself includes several types of alternations. One of these alternations, known as Understood Reciprocal Object Alternation, is a type of Transitive Alternations. Transitive alternations include alternations involving a change in a verb's transitivity. The other types of Reciprocal Alternation are the alternations that occur without a change in a verb's transitivity. These alternations include Simple Reciprocal Alternation, Together Reciprocal Alternation and Apart Reciprocal Alternation. A corpus-based study of 3070 Persian verbs showed that all of these alternations are also found in Persian. Furthermore, in this research we introduced two new types of these alternation named Reciprocal Chaining Alternation and Reciprocal Collective Alternation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reciprocal Alternation
  • Rciprocal understood object alternation
  • Reciprocal collective alternation
  • reciprocal chaining alternation
  • verb class