ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

3 دانشکده زبان های خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

ههدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط اتخاذ دیگاه با دوزبانگی و نیز مطالعه ی تفاوت های جنسیتی در اتخاذ دیدگاه می باشد. تعداد 100 نفر دوزبانه و 100 نفر یک زبانه ی متناظر (از نظر سن، جنسیت و سطح اجتماعی) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. تشخیص دوزبانگی یا یک زبانگی افراد با استفاده از برگه ی خود ارزیابی زبان صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها، ترجمه ی فارسی بخش اتخاذ دیدگاه از پرسشنامه ی شاخص واکنش بین فردی (Davis, 1983) شامل سوالاتی از نوع لیکرت با امتیاز مثبت و منفی مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه ی اتخاذ دیدگاه گروه یک زبانه و گروه دوزبانه و همچنین برای مقایسه ی تفاوت های جنسیتی در اتخاذ دیدگاه، از دو آزمون تی به صورت جداگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که اتخاذ دیدگاه در گروه دوزبانه بالاتر از گروه یک زبانه و میان زن ها بالاتر از مرد ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationships Between Perspective Taking, Bilingualism and Gender

نویسندگان [English]

  • Samaneh Tarighat 1
  • Mojgan Rashtchi 2
  • Roya Khoii 3
1 Foreign languages faculty, Islamic Azad University Tehran-North Branch
2 Foreign Languages Department, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran
3 Foreign Languages Faculty, Islamic Azad University North-Tehran Branch
چکیده [English]

The present study intended to investigate the relationship between perspective taking and bilingualism and also study gender differences in perspective taking. For this purpose, a sum of 100 balanced bilinguals and their 100 matching monolinguals (based on age, gender and socioeconomic status) were selected. The participants completed a self-assessment sheet in order to be labeled as bilingual or monolingual. A Persian translation of the Perspective Taking section of the Interpersonal Reactivity Index by Davis (1983) was administered. The questionnaire consisted of Likert type questions which had positive and negative scores. Two independent-samples t-tests were run in order to compare the perspective taking of monolinguals and bilinguals, and to compare the perspective taking of the female and male participants. The results of the first t-test indicated that the bilinguals had higher PT than the monolinguals. Furthermore, the second t-test showed that the female participants outperformed the male participants in perspective taking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingualism
  • Perspective Taking
  • the Bilingual Advantage
  • Gender Differences
  • Cognitive Advantages