تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی– فارسی و فارسی- تالشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان دانشجوی دکترای ادبیات

2 استاد ادبیات دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

چکیده

افراد دو زبانه به دلیل ضعف در برقراری ارتباط به زبان دوم نا خواسته عناصری را از زبان نخست به زبان دوم انتقال می دهند تا ارتباط برقرار شود. این مسئله در زبان شناسی اجتماعی و علم آموزش زبان تداخل زبانی نامیده می شود. برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب آموزشی در جامعۀ چند زبانه ای مانند ایران که از زبان فارسی برای اهداف آموزشی استفاده می کند، بررسی نتیجۀ برخورد زبان ها، تداخل زبانی و دوزبانگی بسیاری از مسائل و موضوعات و تدوین منابع آموزشی را برای متصدیان آموزش کشور روشن و آن ها را در برآوردن نیاز های آموزشی کشور هدایت می کند. در این پژوهش تداخل واژگانی دوزبانه های تالشی- فارسی و فارسی – تالشی در میان جامعۀ تالشی زبان های روستای عنبران و مهاجران این روستا در غرب تهران به صورت مقایسه ای بین دوگروه دوزبانه بررسی می شود. داده های پژوهش با پرسش نامه و ترجمۀ تعدای جمله به وسیلۀ افراد دوزبانه به هر یک از زبان ها به دست آمده است. افراد آزمون شونده ، هم به شکلی تصادفی از میان ساکنین عنبران و مهاجران دو زبانۀ غرب تهران انتخاب شده اند. به نظر می رسد تداخل بیشتر از زبان اول به زبان دوم صورت گرفته باشد و جنسیت گویشوران هم تأثیر کمی در تداخل زبانی، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lexical Interference in Taleshi – Farsi and Farsi - Taleshi Bilinguals

نویسندگان [English]

  • Kayomarth khanbabazade 1
  • moharam rezayaty kishe khala 2
  • alli taslimy 3
1 phd guilan university
2 Phd guilan university
3 plk
چکیده [English]

Bilingual people transfer elements from first language to second language unintentionally due to their weakness in communicating in second language. This is called linguistic interference in sociolinguistics and science of language teaching. To achieve the desired learning outcomes in a multi-lingual community such as Iran where Farsi language is used for educational purposes, exploring the consequences of linguistic contact, linguistic interference, and bilingualism sheds lights on many issues and subjects and on developing educational materials as far as the country's education authorities are concerned, and guides them in meeting the educational needs of the country. In this research, the lexical interference in Taleshi- Farsi and Farsi-Taleshi bilinguals among the Talehshi speaking community of Anbaran village and immigrants of this village to the west of Tehran is investigated by comparison between two bilingual groups. The research data were obtained through a questionnaire and a number of sentences translated by bilingual people into each language. The subjects were randomly selected from among the inhabitants of Anbaran and the bilingual immigrants in the west of Tehran. It seems that interference from the first language to a second language occurs more frequently and the gender of the speakers also has a slight effect on linguistic interference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taleshi language
  • Linguistic contact
  • Bilingualism
  • Language interference
  • Lexical interference