تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با جهانی شدن ابزارهای فناوری و پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، بکارگیری رایانه و سایر ابزارهای فناوری در تدریس امری ضروری گردیده است و به تبع آن معلمان و مدرسان در حیطه آموزش زبان نیز باید از این ابزارها به منظور افزایش تاثیر تدریس استفاده نمایند.نتایج پژوهش ها نشان می دهد اگرچه اکثر معلمان و مدرسان تمایل دارندتا از این ابزارها در تدریس مهارت های زبانی استفاده کنند، اما به علت وجود ترس از بکارگیری ابزارهای فناوری و ابزارهای فناوری در کلاس درس از این امر امتناع می ورزند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه چگونگی ارتباط احتمالی بین ترس از فناوری و دانش رایانه ای مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بوده است.در راستای هدف این پژوهش،40 مدرس زبان فارسی از دو مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. بدین ترتیب آنها به سه پرسشنامه اطلاعات شخصی ،سنجش میزان دانش رایانه ای سون و راب و کریسمیاضی (2011) و اضطراب رایانه ای روزن و ویل(1988) پاسخ دادند.یافته های این پژوهش نشان داد رابطه معنادار (در سطح 05/0) و منفی بین دو متغیر دانش رایانه ای و ترس از فناوری برقرار می باشد. به عبارت دیگر اساتید آموزش زبانی که دانش رایانه ای بیشتری دارند،ترس از فناوری کمتری دارند. نتایج تحقیق حاضر راهکارهایی را جهت تربیت مدرس زبان فارسی به برنامه ریزان آموزشی ارائه نموده و در مورد فرایندکارآمد تر تدریس زبان فارسی با توجه به نیاز های جدید در بکارگیری فناوری در آموزش، پیشنهاداتی مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the Psychological Factor of Technophobia and Computer Literacy in Instructors of Persian to Non-native Learners

نویسنده [English]

  • Zari Saeedi 1
1 Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

With the globalization of Technology and the rapid development of the information technology,using computers and other technological tools in teaching is of utmost significance.Following this line of approach,teachers and instructors in the field of teaching language should also use these tools to enhance effective teaching.The finding of research studies indicate that although most teachers and instructors are willing to utilize these tools in teaching language skills,they refuse to do it due to their fear/phobia towards the use of technology tools in their classrooms.Therefore,the thrust of the present paper had been to investigate the ‘how’ of the probable relationship between the technophobia and computer literacy variables in the instructors of Persian/Farsi to non-native learners.To this end, 40 instructors of the two centers of teaching Persian to non-Persian speakers were randomly selected using the convenience sampling technique.They were then asked to respond to three questionnaires of demographic information, assessment of the level of Computer Literacy developed by Son, Robb, Charismiadji (2011) and Computer Anxiety by Rosen and Weil (1995). The findings showed a significant (at 0.05 probability level) and negative relationship between the two variables i.e. the fear of technology or technophobia and computer literacy.That is, those language instructors/teachers who had more fear of technology or were more technophobic,had lower levels of computer literacy.The results provided the educational planners/stakeholders with some strategies for educating teachers/instructors of Persian and posed some suggestions for a more efficient process of teaching Persian language based on the new needs of the use of technology in education

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching Persian-language
  • technology tools
  • technophobia
  • computer literacy