نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان . دانشکده ادبیات. گروه زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی استعاره‌های موجود در متون‌ خبری زبان فارسی مرتبط با بیماری کووید-19 براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی بپردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی است. به این منظور، با بهره‌گیری از متون خبری روزنامه‌های کیهان و شرق، اخبار 20:30 و خبرگزاری‌های برخط ایسنا و ایرنا، استعاره‌های مربوط به بیماری کووید-19 گردآوری گردیدند. تعداد 500 استعاره‌ در این متون از طریق الگوی پیشنهادی پراگلجاز به نام "روال تشخیص استعاره" استخراج شدند. سپس، استعاره‌ها در قالب معنایی «بیماری» قرار گرفتند و اجزاء قالب آنها مشخص شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که در استعاره‌های مطرح شده در متون خبری، قالب‌های معنایی مختلف از قبیل «جنگ»، «پدیده طبیعی»، «موجود زنده دیگر»، «شیء فیزیکی»، «چیزی پنهان» و «خدمتگزار» برای اشاره به قالب معنایی «بیماری» به‌کار می‌روند. از سوی دیگر، برای ساخت استعاره‌ اجزاء هسته‌ای و غیرهسته‌ای قالب نیز فعال می‌شوند و نقش معنایی ملموس‌تری به خود می‌گیرند. برای مثال، جزء غیرهسته‌ای درمان در قالب معنایی «بیماری» وارد قالب «مسیر» می‌شود و نقش معنایی جاده را به عنوان جزء هسته‌ای این قالب ایفا می‌کند. نتایج حاکی از این است که برای ساخت استعاره از همه بخش‌های یک قالب معنایی از قبیل قالب، اجزا هسته‌ای و اجزاء غیرهسته‌ای می‌توان بهره جست و هریک از این بخش‌ها را با استفاده از قالبی دیگر در ذهن بشر برجسته‌سازی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Semantic Frame “disease” in the News Text Metaphors related to COVID-19

نویسندگان [English]

  • mansoureh delaramifar 1
  • sayed farid khalifehloo 2

1 English language and literature

2 English Language and Literature Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The present study deals with the metaphors used in Persian language news texts in terms of COVID-19 disease based on Frame Semantics theory. This research is a descriptive- analytic research. To this end, by using Keyhan and Shargh newspaper news, 20:30 news and online news, ISNA and IRNA, the metaphors related to COVID-19 were selected. 500 metaphors in these texts were extracted through “Metaphor Identification Procedure” pattern suggested by Pragglejaz. Then, the metaphors located in the “disease” semantic frame and their frame elements were identified. The findings demonstrated that different frames such as “war”, “natural phenomenon”, “other living beings”, “physical object”, “hidden object” and “worker” have been realized in the news text metaphors. On the other hand, for creating metaphor, the core and non-core elements are activated as well and they take on more tangible semantic roles. For example, the non-core element “Treatment” in the frame “disease” enters the frame “way” and takes the “direction” semantic role which is a core element. The results showed that all parts of the semantics frames such as frame, core elements, and non-core elements can be used to create a metaphor and each of these sections can be highlighted in the human mind using another frame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Metaphor
  • frame semantics
  • Frame Elements