زبانشناسی
نظام مطابقه در زبان خانیکی

سعید لبافان؛ محمد دبیرمقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

https://doi.org/10.22054/ls.2022.62952.1476

چکیده
  هدف اصلی از نگارش این مقاله، به دست دادن توصیفی از نظام مطابقۀ زبان خانیکی بر پایۀ داده‌های تجربی می‌باشد. این گونۀ زبانی متعلق به شاخۀ غربی جنوبی زبان‌های ایرانی است. این زبان مانند بسیاری از دیگر زبان‌های بومی ایران، در خطر نابودی است. این زبان در روستای «خانیک»، که گویشوران آن را «خونک» [xunek] تلفظ می‌کنند، گفت‌وگو ...  بیشتر

زبانشناسی
بررسی کاربرد استعاری اسامی حیوانات در زبان ترکی

ایرج ظفری؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2021.63165.1480

چکیده
  بر اساس دیدگاه شناختی لیکاف و جانسون، استعارۀ مفهومی یکی از مجاری اصلی درک انسان از مفاهیم عالم هستی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اسامی حیوانات بر گفتار گویشوران زبان ترکی و ارزیابی معانی ضمنی این واژگان می‌باشد. گویشوران زبان ترکی با تشبیه انسان و رفتارهای او و نیز رویدادهای پیرامونی به حیوانات، معانی استعاری از آن‌ها ...  بیشتر

زبانشناسی
مخچه و مطابقه دستوری در دوزبانه ها: شواهدی از قضاوت دستوری بودگی با استفاده از fMRI

سیمین میکده؛ ورنر زومر؛ سید امیر حسین بتولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2023.74871.1591

چکیده
  مخچه، ساختاری بزرگ در مغز عقبی، با تمام نواحی کلیدی شبکه کنترل زبان در ارتباط است. در حال حاضر، دخالت مخچه در شبکه‌های مسئول پردازش ویژگی‌های دستوری تشخیص داده شده است. مطالعات بالینی و تصویربرداری نیز مشارکت مخچه را در پردازش دستور تأیید کرده‌اند. پژوهش حاضر در صدد است تا فعالیت مخچه را در پردازش همزمان زبان اول و دوم در افراد دوزبانه ...  بیشتر

زبانشناسی
بررسی مطابقة جنس دستوری در گویش ابیانه‌ای

محمدمهدی اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2023.73653.1579

چکیده
  جنس دستوری یکی از مقوله‌های دستوری اسم بـه شـمار مـی‌آیـد کـه در بسیاری از زبان‌های ایرانی نو مشاهده می‌شود، گرچه نحـوة متجلـی شـدن آن در این زبـانهـا متفاوت است. از‌آنجاکه جنس دستوری ابیانه‌ای (از مجموعه گویش‌های مرکزی ایران) ارتباط منسجمی با صورتِ واژه‌ها ندارد و نشانگرهای صوری مشخصی (بجز برخی اسم‌های مختوم به واکه) برای جنس ...  بیشتر

زبانشناسی
تأثیر دویاچندزبانگی بر مهارت‌های زبانی دانش‌آموختگان نظام متوسطه ایران

مریم دانشگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2023.71705.1566

چکیده
  تنوع قومی در ایران که تنوع زبانی را در پی دارد، از نخستین سال تحصیل در مدرسه، آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است در برنامه‌ریزی‌های آموزشی موردتوجه قرار گیرد تا ضعف تسلط بر زبان فارسی، در پیشرفت تحصیلی کودکان دوزبانه اختلال ایجاد نکند. پژوهش حاضر باتوجه به این مسئله و با هدف بررسی وضعیت مهارت‌های زبانی دانش‌آموختگان دوزبانه ...  بیشتر

زبانشناسی
بازنمایی مبتدا در تبلیغات بازرگانی بر اساس چارچوب لمبرکت

زهرا رجبی فرد؛ بهرام مدرسی؛ فروغ کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2023.71466.1565

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر در چارچوب نظری ساخت اطلاع لمبرکت (1996) به مطالعه موردی مبتدا در تبلیغات بازرگانی پرداخته است. به منظور استخراج داده‌های پژوهش، 288 تبلیغ بازرگانی از تلویزیون، اینترنت، رادیو، بیلبورد و پوسترهای تجاری انتخاب شده‌اند. سؤالی که این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای آن است این است مبتدا در تبلیغات بازرگانی بر اساس چارچوب لمبرکت ...  بیشتر

زبانشناسی
تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی عشق در زبان روزمره نابینایان و بینایان بزرگسال

الهام ثباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2023.69862.1556

چکیده
  با توجه به اهمیت حس بینایی، که یکی از مهم‌ترین حواس انسان در درک و دریافت‌ داده‌های محیطی است، و نقش اساسی آن در شناخت و پردازش بسیاری از رفتارها، مانند مشاهدۀ حرکات، رخدادها و حالات افراد و نیز یافتن مسیر و جهت‌یابی، انتظار می‌رود که عملکرد افراد نابینا در فرایند فراگیری زبان و اکتساب مهارت‌های شناختی از جنبه‌های گوناگون متفاوت ...  بیشتر

زبانشناسی
مقایسة واژه‌های آموزشی مجموعه‌های شیراز و پرفا با تمرکز بر بسامد واژگانی: پژوهشی پیکره بنیاد

فائزه مرصوص؛ فردوس آقا گلزاده؛ عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2023.68081.1547

چکیده
  چکیده امروزه تلاش‌های پرثمری را در حوزة آموزش زبان فارسی شاهدیم، با این وجود به علت فقدان مطالعات وافی و کافی و نیز پژوهش‎های ‌بنیادین در این زمینه، هنوز کاستی‌هایی به چشم‌ می‌خورد. واژه‌گزینی و آموزش علمی واژه یکی از همین حوزه‌هاست که با ابهاماتی چون اصول گزینش واژه‌های آموزشی زبان فارسی، سطح‌بندی واژه‌ها و نحوة آموزش آنها ...  بیشتر

زبانشناسی
تکوین فعل مرکب در زبان‌های ایرانی

بابک شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2023.73568.1578

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیشینة شکل‌گیری زنجیره‌های موسوم به «فعل مرکب» در زبان‌های ایرانی است. بدین منظور، متونی از سه دورة ایرانی باستان، ایرانی میانه و ایرانی انتخاب و نمونه‌‌های انواع محمول مرکب اعم از افعال پیشوندی، انضمامی، ترکیبی، اسنادی، عبارت فعلی و جز آن در این متون مورد تحلیل قرار گرفتند. از دورة ایرانی باستان، متونی ...  بیشتر

زبانشناسی
تجزیه ‌و تحلیل الگوریتم‌های خطی سازی ساختار‌های اشراف چندگانه: در جستجوی یک تعمیم نظری

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/ls.2022.44268.1245

چکیده
  چکیدهادغام موازی در ساخت همپایگی، منجر به اشتقاق ساختاری می‌شود که دربرگیرنده یک رابطه متقارن دوسویه است. در رابطه متقارن مذکور، یک عنصر اشراف چندگانه می‌شود و در بین دوبند همپایه به اشتراک گذاشته‌ می‌شود. در این حالت عنصر مشترک دو گره مادر خواهد داشت؛ و طبیعتاً خطی‌سازیِ ساختارهای مشتق از ادغام موازی که دارای اشراف چندگانه هستند ...  بیشتر