توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی ـ واج شناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی

عباس صفردوست؛ عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1399، ، صفحه 417-466

https://doi.org/10.22054/ls.2019.36693.1139

چکیده
  بخش نخست این مقاله به بررسی توزیع خیشومی‌ها در خوشه‌های دوهمخوانی پرداخته است. در این بخش قصد داریم الگوهای توزیعی واج‌های خیشومی را در خوشه‌های همخوانی بشناسیم. فرض ما این است که خیشومی‌ها در واژه‌هایی که به‌لحاظ ریشه‌شناختی فارسی هستند، در دو موضع C1 و C2 گرایشی قوی به توزیع تکمیلی دارند؛ به‌این معنی که حضور واج m و n، به‌ترتیب، ...  بیشتر