بررسی مقایسه‌ای کودکان چهار تا پنج سال دو‌زبانه ‌(ترک و فارسی‌زبان) و تک‏ زبانه ‌‌(فارسی‌زبان) در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه زبان‏شناسی، پژوهشکده زبان‏شناسی کتیبه‏ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

در مواجهة پژوهشگر با کودکان دوزبانة مهدکودک­ها مشاهده شد که این کودکان اگرچه تلاش بسیاری در کاربرد درست قواعد زبانی دارند، اما نمی‌توانند مانند کودکان تک­زبانة  فارسی‌زبان در درک و کاربرد عبارات استعاری زبان‌ فارسی موفق باشند. به همین سبب پژوهش حاضر سعی دارد در چارچوب زبان‏شناسی اجتماعی ـ شناختی، به بررسی عامل دوزبانگی در میزان درک و کاربرد عبارات استعاری این کودکان بپردازد. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ آزمایشی است. شیوة پژوهش حاضر برگرفته ازشیوة  بیالکاـ‏پیکال (2003) می‌باشد. بنابر یافته‏ها، کودکان دوزبانه در پرسشنامة عبارات استعاریِ جاخالی معادل‏های بیشتری نسبت به کودکان تک‏زبانه بیان کردند. در آزمون کارت‌های دوتایی، کودکان دوزبانه در استعارة مزه با 50/3 بیش‏ترین امتیاز و استعارة صدا با 10/1 کم‏ترین امتیاز را داشته‏اند، اما کودکان تک‏زبانه‌ در استعارة لامسه با 16/2 کمترین امتیاز و استعارة مزه با 4 بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند. نتیجه‌ این که کودکان دوزبانه درکاربرد عبارات استعاری ضعیف‌تر از کودکان تک‏زبانه عمل‌کردند. کودکان دوزبانه در آزمون کارت‏های دوتایی، امتیازاتِ سطح سوم کاربرد نسبی را کسب کردند و کودکان تک‏زبانه امتیازات سطح چهارم یا کاربرد کامل را به دست آوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into 4-5 Year-Old Monolingual and Bilingual Children: A Case of Comprehension and Application of Metaphorical Expressions

نویسنده [English]

  • saeede shoja razavi
Assistant Professor in Linguistics, Research Center for Linguistics, Inscriptions and Texts, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Whereas Persian bilingual children in kindergartens make their best attempts to properly apply language rules, they cannot be as successful in understanding and applying metaphorical phrases as Persian monolingual children. The present study, therefore, adopting cognitive- sociolinguistics perspective, sought to study the bilingual factor in the level of comprehension and application of metaphorical expressions of these children. The methodology of this research was descriptive-experimental. The study was based on the Bialka-Pikul’s (2003) approach. It was found that bilingual children expressed more equalities than monolingual children in the metaphorical idiomatic expressions questionnaire and responded better than them. In the dual card test, bilingual children had the highest score in the metaphor of taste and the lowest score in the metaphor of sound. Monolingual children, on the other hand, had the lowest score in the tactile metaphor and the highest score in the metaphor of taste. It was concluded that while bilingual children received third-level score in the test of dual cards, monolingual children earned fourth-level score or full use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive sociolinguistics
  • Bilingualism
  • Monolinguals
  • Metaphor
  • Embodiment
سانتراک، جان دبلیو. (1388). زمینة روا‌‌‌‌ن‌شناسی سانتراک. تهران: رسا.

شجاع رضوی، س. (1395).  بررسی درک استعاری کودک از طریق استعارههای بدن‌مند در چهارچوب زبان‌شناسیفرهنگی شناختی، پایان‌نامة دورة دکترا. دانشگاه پیام نور.

شفیع‏آبادی، ا. (1393). مقایسه حافظة کاری و حافظة آینده‏نگر در افراد دو‌زبانه و تک‏زبانه. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان.

فیاضی، ع. صحراگرد، روشن، ر.، زندی، ب. (1396). « بررسی تأثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی- منطقی با مقایسة دانش‏آموزان دوزبانه و یک زبانه». جستارهای زبانی، 8 (2). 225-248.

قاسم‌زاده، حبیب‏اله. (1392). استعاره و شناخت. تهران: انتشارات کتاب ارجمند.

قاسم‌زاده، حبیب‌اله. (1394). «استعاره و پردازش استعاره‌ای»، خلاصه مقالات هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران. تهران: دانشگاه خوارزمی. 27-47.

کرمی نوری، ر. (1385). «دوزبانگی و تأثیر آن برحافظة کودکان». مجموعه مقالات نورو پسیکولوژی شناختی. تهران: انتشارات ارجمند. 16-34.

نیلی‏ پور، ر. (1394). «پرسش‌های معرفت‏شناختی دربارة مبانی زیست‏شناختی زبان»، مجموعهمقالاتنخستینهمایشزبانشناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی. 34-52.

معظمی، د. (1396). مقدمات نوروسایکولوژی. تهران: سمت.

مدرسی، یحیی. (1368). درآمدی بر جامعه‏شناسی زبان. تهران: موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

Anooshian. L. J. & Hertel, P. T. (1994). “Emotion in free recall: Language specify in bilingual   memory”. Cognition andEmotion. 8(6): 503-514.     

Bialeka-Pikul M .(2002). Co Dzieci Wiedza o Umyśle I Myśleniu. Badania I Opis Dziecíecej Reprezentacji Stanów Mentalnych. Kraków: Wydawnictwo UJ. [Polish].

Biyalka-Pikul M .(2003). “Metaphors in preschool child thinking about the mind”. Psychology of Language and Communication. 7(2):  37-47.

Bialystok. Ellen. (2002). “Acquisition of literacy in bilingual children: A framework for research: Language learning”.Journal of Psycholinguistic Research. 15(1). 13-32.

Cummins, J. (1991). Interdependence of First & Second Language Proficiency in Bilingual children. Cambridge: Cambridge University Press.

D’Andrade, R. ( 2006). A Study of Personal and Cultural Values: American, Japanese, and Vietnams. New York: Palgrave  McMillian.  

Diaz, R.M. & Padilla, k. (1985). The Self Regulatory Speech of Bilingual Preschoolers. Paper presented at the 1985 meeting 0f the society for Research in child Development. Toronto.

Dwairy, M. (1997). “A biopsychosocial model of metaphor therapy with holistic cultures”. Clin Psycho Rev. 17(7): 719-732.

Dwairy, M. (2006). Counseling And Psychotherapy with Arabs and Muslim: A culturally sensitive approach. Cited in: New York Teacher College Press.

 Engel, S. (1988). “Metaphors: How are they different for the poet, the child, and the everyday adult?” New Ideas in Psychology. 6: 333 – 341.

Fillmore, C. J. (1982).“Frame semantics: Linguistic Society of Korea”. Linguistics in the morning Calm. Seoul: Hanshin. 111-38.

Gibbs, R. W. (1994). The Poetic Of Mind: Figurative Thought, Language, And Understanding. Cambridge: Cambridge University press.

Geeraerts, D., Kristiansen, G. and Peirsman, Y. (eds). (2010). Advances in Cognitive Sociolinguistics. Berlin: De Gruyter Mouton.

Grosjean, F. (1992). Another View Of Bilingualism: Cognitive Processing in Bilinguals. Amsterdam: Elsevier.

Gronsby,R & presold,R. (2008). Effects of Bilingualism on Cognitive Abilities. In Rosenberg-Bilingual .html.

Kessler, C. and Quinn, M. E. (1982). Cognitive Development in Bilingual Environments. New York: Plenum Press

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G. (1993). “The contemporary theory of metaphor and thought”. In Ortony, A. (ed). Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University. 202-25.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Lee, D. (2001). Cognitive Linguistics; AnIntroduction. Oxford: Oxford University Press.

Meltzoff, A. N., Gopnik, A. & Repacholi, B. M. (1999). “Toddlers' understanding of intentions, desires, and   emotions: Explorations of the dark ages”. PD Zelazo, JW Astington, DR Olson, editors. Developing Theories of Intention:Social Understanding and Self Control. Mahwah. NJ: Erlbaum. 17-41.

Nicoladis, E. (2008). “Bilingualism and language cognitive development”. In Altarriba & Heredia(eds). An Introduction to Bilingualism Principles and Process.167-181.

Peal, E& Lambert, W. (1962).“The relation of bilingualism to intelligence”. psychology Monographs.76 (27,whole no. 546).

Sampath, K. K. (2005).“Effect of bilingualism on intelligence”. British Journal of Psychology.14. 25-38.

Sing-Kiat, T. & Dueck, A. (2006). Effect of Language and Culture on Bilingual Chinese Verbal  Expression of Depression. First world congress of cross- cultural psychiatry.

 Sweetser, Eve. (1990). From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of SemanticStructure. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, I. (1990). Psycholinguistics: Learning and Using Language. Englewood Cliffs. New Jersey: prentice Hall.