رده شناسی ترتیب واژه ها در گویش بابلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها زبان‌های گوناگون از لحاظ ترتیب و توالی سازه‌ها بررسی می‌شوند و سپس مقایسه و طبقه‌بندی زبان‌ها بر اساس ترتیب واژه‌های به دست آمده صورت می‌گیرد. مقالۀ حاضر، در چارچوب مقالۀ (1992) درایر و با الگوگیری از دبیرمقدم (1392)، ترتیب واژه‌ها در گویش بابلی را بررسی می‌نماید. نتایج به دست آمده از این توصیف نشان می‌دهد که بابلی در مقایسه با زبان‌های اروپا- آسیا با برخورداری از 17 مؤلفۀ فعل‌پایانی و 17 مؤلفۀ فعل‌میانی توازن میان مؤلفه‌ها و در مقایسه با زبان‌های جهان با داشتن 16 مؤلفۀ فعل‌پایانی و 15 مؤلفۀ فعل‌میانی گرایش مختصری را به سوی ردۀ فعل‌پایانی نشان می‌دهد. نتایج فوق‌الذکر تفاوت ترتیب واژۀ گویش مذکور با زبان فارسی را می‌نمایانند، چرا که گرایش غالب فارسی هم در مقایسه با زبان‌های اروپا-آسیا و هم در مقایسه با زبان‌های جهان به سوی ردۀ فعل‌میانی است؛ فارسی در مقایسه با زبان‌های اروپا- آسیا دارای 12 مؤلفۀ فعل‌پایانی و 17 مؤلفۀ فعل‌میانی و در مقایسه با زبان‌های جهان برخوردار از 15 مؤلفۀ فعل‌پایانی و 19 مؤلفۀ فعل‌میانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Word Order Typology in Baboli Dialect

نویسنده [English]

  • Mahrou Abdollahi
Department of Linguistics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In word order typology, different languages are studied with respect to the order and sequence of their constituents and the classification and comparison of languages is carried out based on these orders. The present paper, modelled on Dabir-Moghaddam (1392), describes word order in Baboli dialect in the framework of Dryer(1992). The results indicate that compared with languages in its own geographical area (i.e. EurAsia), Baboli keeps a balance between the number of verb-medial (VO) and verb-final (OV) criteria , having 17 of each. In comparison with the languages of the world, though, Baboli has 16 criteria relevant to verb-final languages and 15 criteria relevant to verb-medial languages, showing a slight tendency towards verb-final languages. These results differ from those of contemporary Persian whose dominant tendency is towards verb-medial (VO) languages in comparison with both EurAsia languages, 12 criteria relevant to verb-final languages and 17 criteria relevant to verb-medial languages, and world languages, 15 criteria relevant to verb-final languages and 19 criteria relevant to verb-medial languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language typology
  • word order
  • Baboli dialect